Název: Předmatematické schopnosti dětí v předškolním vzdělávání se zaměřením na prvky kombinatoriky
Další názvy: Mathematical abilities of children in preschool education, focusing on elements of combinatorics
Autoři: Mužíková, Mariana
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8179
Klíčová slova: předškolní vzdělávání;předmatematické aktivity v mateřské škole;kombinatorika;logické myšlení;alternativní uvažování
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool education;mathematical abilities of children;combinatorics;logic;alternative thinking
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem ?Předmatematické schopnosti dětí v předškolním vzdělávání se zaměřením na prvky kombinatoriky? se zabývá otázkou zařazení činností rozvíjející kombinatorické schopnosti do předškolního vzdělávání. Bakalářská práce je řazena do tří částí. První část je teoretická, popisuje historii, základní pravidla a pojmy kombinatoriky, aspekty ovlivňující zařazení kombinatoriky v MŠ a zásobník možných příkladů užití při činnostech v mateřských školách. Druhá část je věnována metodám zjišťování zařazení kombinatorických činností do programů MŠ. Třetí část je praktická, věnovaná výzkumu. Zabývá se průzkumem užití her a hraček zaměřených na kombinatoriku ze strany rodičů a učitelů. Dále obsahuje dva experimenty věnované vybraným kapitolám kombinatoriky.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis "Mathematical abilities of children in preschool education, focusing on elements of combinatorics" deals with the question of the inclusion of actions emerging combinatorial abilities in preschool education. The thesis is organized into three parts. The first part is theoretical, describes the history, basic rules and concepts of combinatorics, aspects influencing the inclusion of combinatorics in nursery school and stack of examples use during activities in nursery schools. The second part is devoted to identifying methods of combinatorial inclusion activities in nursery school programs. The third part is a practical, devoted to research. It deals with the exploration of the use of games and toys aimed at combinatorics by parents and teachers. It also contains two experiments dedicated some chapters of combinatorics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - M. Muzikova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova - ved..pdfPosudek vedoucího práce141,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova - opon..pdfPosudek oponenta práce190,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce57,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.