Název: Limity a různé způsoby jejich výpočtu
Další názvy: Limits and the different methods of their calculation
Autoři: Rybárová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Hora, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8181
Klíčová slova: limita posloupnosti;limita funkce;l´Hospitalovo pravidlo;Taylorův polynom;software Mathematica;eliminace kvantifikátorů
Klíčová slova v dalším jazyce: limit of sequence;limit of function;l´Hospital rule;Taylor´s polynom;software Mathematica;elimination of quantifiers
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá limitami jako takovými a výpočtem limit. Obsahuje definice spojené s limitou posloupnosti a limitou funkce. Dále se zabývá výpočtem limit. Tyto výpočty jsou rozděleny do podkapitol podle typů posloupností a funkcí. V další části práce se nachází výpočet limity funkce pomocí l´Hospitalova pravidla, Taylorova polynomu, programu Mathematica a eliminace kvantifikátorů (poměrně nová metoda). Řada příkladů je počítána pomocí softwaru Mathematica.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the limits as such and methods of their calculation. It contains definitions associated with limits of sequences and limits of functions. It also deals with the calculation of limits. The next section shows the calculation of the limits of the functions by using l´Hospital rule, Taylor´s polynom, software Mathematica and a quite new method ? elimination of quantifiers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Rybarova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni bakalarske prace Rybarova S PODPISEM.pdfPosudek vedoucího práce33,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybarova - opon..pdfPosudek oponenta práce60,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rybarova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8181

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.