Title: Limity a různé způsoby jejich výpočtu
Other Titles: Limits and the different methods of their calculation
Authors: Rybárová, Ivana
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8181
Keywords: limita posloupnosti;limita funkce;l´Hospitalovo pravidlo;Taylorův polynom;software Mathematica;eliminace kvantifikátorů
Keywords in different language: limit of sequence;limit of function;l´Hospital rule;Taylor´s polynom;software Mathematica;elimination of quantifiers
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá limitami jako takovými a výpočtem limit. Obsahuje definice spojené s limitou posloupnosti a limitou funkce. Dále se zabývá výpočtem limit. Tyto výpočty jsou rozděleny do podkapitol podle typů posloupností a funkcí. V další části práce se nachází výpočet limity funkce pomocí l´Hospitalova pravidla, Taylorova polynomu, programu Mathematica a eliminace kvantifikátorů (poměrně nová metoda). Řada příkladů je počítána pomocí softwaru Mathematica.
Abstract in different language: This thesis deals with the limits as such and methods of their calculation. It contains definitions associated with limits of sequences and limits of functions. It also deals with the calculation of limits. The next section shows the calculation of the limits of the functions by using l´Hospital rule, Taylor´s polynom, software Mathematica and a quite new method ? elimination of quantifiers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Rybarova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Rybarova S PODPISEM.pdfPosudek vedoucího práce33,98 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova - opon..pdfPosudek oponenta práce60,21 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.