Title: Antény používané pro testování elektromagnetické kompatibility
Other Titles: Antennas used for Measuring in Electromagnetic Compatibility
Authors: Vosecký, Michal
Advisor: Hromádka, Miroslav
Hromádka, Miroslav
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8241
Keywords: anténa;anténní faktor;frekvenční pásmo;elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická interference;elektromagnetická susceptibilita;měření ve volném prostranství;normalizace
Keywords in different language: antenna;antenna factor;frequency range;electromagnetic compatibility;electromagnetic interference;electromagnetic susceptibility;measurement in free space;standard
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ohledně antén a elektromagnetické kompatibility (EMC) včetně měření EMC. Každé zařízení se totiž stává zdrojem rušivého signálu, a pokud by ostatní zařízení nebyla vůči němu imunní a zároveň toto vyzařování by nebylo kontrolováno, nemohly by zařízení společně fungovat v provozu. Toto je podstatou měření EMC, pro které se zde uvádí použití vhodných měřicích antén, příp. srovnání některých možností jejich volby. Toto se děje vždy na základě požadavku určité normy, příp. se rozšiřuje frekvenční rozsah této normy, přičemž jsou zde porovnávány antény, jimiž je vybaveno zkušební pracoviště katedry elektroenergetiky a ekologie (KEE), s dalšími anténami uvedenými od výrobce. Toto se děje za cílem vylepšení vybavení pracoviště katedry KEE a to v podobě nahrazení např. dvou typů antén pouze jedním anténním typem, což je pro měření výhodné. Výsledkem práce je tedy uvedení antén, kterými by mělo být vybaveno zkušební pracoviště pro splnění požadavku dle příslušné normy.
Abstract in different language: The presented document is focusing on the antennas and the electromagnetic compatibility (EMC). Each electronic device is becoming the source of the radiated power and if the other devices were not immune to this radiation, they would not work successfully in the surroundings of this source of radiation. In addition, this radiation of the electronic device has to be controlled and measured. And that?s why the measurement of the EMC is very important for us. There are given the appropriate antennas for this measurement in the end of this bachelor?s work and they may be also compared between each other. This is doing on a basis of the requirement of some standardization, whose frequency range can be increased by choosing the antennas with the additional frequency range. There are two kinds of the antennas and they are being compared with each other. It is the antennas, which are used as a measure equipment of the electroenergetic and ecology department (KEE) and the antennas, which are presented from the producer. The point is that there can be made some improvements in the equipment of the KEE department. As a typical improvement, can be for example replacement two antennas by the only one antenna, which has the same frequency range or bigger. This is a benefit for the measurement. The result of this documentation is a choosing the antennas, which should be ready at the workplace for the measurement as a requirement of some standardization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vosecky_Michal.pdfPlný text práce4,8 MBAdobe PDFView/Open
053480_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,91 kBAdobe PDFView/Open
053480_oponent.pdfPosudek oponenta práce382,75 kBAdobe PDFView/Open
053480_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.