Title: Konstrukce fázovací jednotky pro kytaru
Other Titles: Construction of guitar phaser
Authors: Flek, Rostislav
Advisor: Hrubý, Jan
Hrubý, Jan
Referee: Sýkora, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8250
Keywords: fázovací článek;fázová modulace;generátor tvarových kmitů;konstrukce fázovací jednotky pro kytaru
Keywords in different language: phasing article;phase modulation;waveform generator;construction phasing unit for guitar
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na obvodové řešení fázového efektu pro kytaru, konstrukci a následné měření jeho parametrů. Návrh efektu je detailně rozebrán a rozdělen do tří hlavních částí. Přiblíží Vám co se děje s kytarovým signálem v jednotlivých částech obvodu až po výsledný zvuk efektu a to vše s náležitým matematickým odvozením. Nakonec upozorňuje na možné chyby a vylepšení, které nám zaručí lepší funkčnost, odladění a spolehlivější práci fázového efektu.
Abstract in different language: This work is focused on the circuit of phase effect for guitar, his construction and subsequent measurement of the parameters. Design effect is discussed in detail and divided into three main parts. Closer to what is going on with the guitar signal in different parts of the circuit to the sound effect and all with appropriate mathematical derivation. Finally, we note the possible errors and enhancements that will give us better function, debugging and reliable work phase effect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstrukce_fazovaci_jednotky_pro_kytaru_FLEK_Rostislav.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
053493_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,62 kBAdobe PDFView/Open
Flek.pdfPosudek oponenta práce298,53 kBAdobe PDFView/Open
053493_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.