Název: Vliv ionizačního záření na životnost polovodičových součástek
Další názvy: Influence of ionization radiation on semiconductors
Autoři: Totzauer, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Holík, Michael
Holík, Michael
Oponent: Kraus, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8274
Klíčová slova: ioinizační záření;polovodiče;kosmické záření;beta záření;alfa záření;neutrony;degradační procesy;stínění
Klíčová slova v dalším jazyce: ionization radiation;semiconductors;cosmic ray;beta ray;alpha ray;neutrons;degradation processes;shielding
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivy ionizujícího záření na polovodičové součástky. Nejprve jsou popsány různé druhy záření vyskytující se v možných oblastech využití součástek. Dále se práce zabývá degradačními procesy v polovodičích způsobeny právě ionizujícím zářením s větším důrazem na vlivy způsobené celkovou absorbovanou dávkou záření. Vlivy způsobené SEE jsou popsány pouze okrajově, jelikož jsou součástí jiných prací. V poslední části je zohledněn postup při návrhu zařízení a vlivy, které je nutné uvažovat. Na konci práce je uvedeno několik příkladů záření odolných součástek používaných v dnešní době.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis deals with the effects of ionizing radiation on semiconductor devices. At first it describes various types of radiation occurring in the possible areas of component application. Furthermore the thesis deals with degradation processes in semiconductors caused by ionizing radiation with a greater emphasis on effects caused by total absorbed dose of irradiation. The effects caused by SEE are discussed only in passing, as they are part of other thesis. The last part is taken into account in the process of designing equipment and the factors that should be considered. At the end there are a few examples of radiation resistant components used nowadays.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv ionizacniho zareni na zivotnost polovodicovych soucastek.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054107_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054107_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054107_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.