Název: Věc: stav digitálních technologií ve výtvarné výchově regionu
Další názvy: The situation of digital technologies in Art Education in the specific region
Autoři: Dardová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Slavík, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8282
Klíčová slova: digitální technologie;výtvarná výchova;Rámcový vzdělávací program;Školní vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: digital technology;art education;Framework educational programme;School educational programme
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem zaměřeným na stav digitálních technologií ve Výtvarné výchově plzeňského regionu. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem se využívají digitální technologie na základních školách. Výzkum byl realizován na druhém stupni základních škol, za pomoci vhodných výzkumných metod. Hlavní metodou bylo dotazníkové šetření. Součástí práce je i analýza Školních vzdělávacích programů v kontextu Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Je zde zobrazena mapa současné situace, která zahrnuje přehled metod práce souvisejících s digitálními technologiemi ve Výtvarné výchově výzkumného vzorku škol.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis focuses on the research concentrated on the situation about digital technologies in the Art education in the region of Pilsen. The aim of the thesis was to discover the way how the digital technologies are used in the lower-secondary schools. The research was realised in the lower-secondary schools with the aid of the appropriate research methods. The main method was the questionnaire survey. The component of the thesis is also an analysis of the School Education Programmes in the context of the Framework Education Programmes for Elementary Education. The map of the contemporary situation is also depicted there; it covers an overview of the methods of the work connected with the digital technologies in the Art education of the research sample of the schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Dardova Anna.pdfPlný text práce7,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dardova-scan-V-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dardova-scan-O-Slavik-2013.PDFPosudek oponenta práce2,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Dardova Anna_2013.PDFPrůběh obhajoby práce529,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.