Title: Věc: stav digitálních technologií ve výtvarné výchově regionu
Other Titles: The situation of digital technologies in Art Education in the specific region
Authors: Dardová, Anna
Advisor: Zikmundová, Vladimíra
Referee: Slavík, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8282
Keywords: digitální technologie;výtvarná výchova;Rámcový vzdělávací program;Školní vzdělávací program
Keywords in different language: digital technology;art education;Framework educational programme;School educational programme
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem zaměřeným na stav digitálních technologií ve Výtvarné výchově plzeňského regionu. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem se využívají digitální technologie na základních školách. Výzkum byl realizován na druhém stupni základních škol, za pomoci vhodných výzkumných metod. Hlavní metodou bylo dotazníkové šetření. Součástí práce je i analýza Školních vzdělávacích programů v kontextu Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Je zde zobrazena mapa současné situace, která zahrnuje přehled metod práce souvisejících s digitálními technologiemi ve Výtvarné výchově výzkumného vzorku škol.
Abstract in different language: This Bachelor thesis focuses on the research concentrated on the situation about digital technologies in the Art education in the region of Pilsen. The aim of the thesis was to discover the way how the digital technologies are used in the lower-secondary schools. The research was realised in the lower-secondary schools with the aid of the appropriate research methods. The main method was the questionnaire survey. The component of the thesis is also an analysis of the School Education Programmes in the context of the Framework Education Programmes for Elementary Education. The map of the contemporary situation is also depicted there; it covers an overview of the methods of the work connected with the digital technologies in the Art education of the research sample of the schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Dardova Anna.pdfPlný text práce7,04 MBAdobe PDFView/Open
Dardova-scan-V-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Dardova-scan-O-Slavik-2013.PDFPosudek oponenta práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Dardova Anna_2013.PDFPrůběh obhajoby práce529,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.