Title: Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení veřejného pořádku
Other Titles: Generally Binding Ordinances of Municipalities supporting Public Order
Authors: Jeřábková, Michaela
Advisor: Kopecký, Martin
Referee: Krč, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8314
Keywords: veřejná správa;samospráva;obec;obecně závazná vyhláška;veřejný pořádek;judikatura ústavního soudu
Keywords in different language: public administration;self-governance;parish;generally binding regulation;public order;judicature of constitutional court
Abstract: Diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami k zabezpečení veřejného pořádku. Cílem je především podat ucelený náhled na danou problematiku. Nejprve vymezuje základní pojmy, které se dají považovat za stěžejní jako kupříkladu obec či veřejný pořádek. Následně práce pojednává o legislativním procesu přijímání obecně závazných vyhlášek. Významnou pozici zastává Ústavní soud, jehož vnímání a pojetí obecně závazných vyhlášek jako realizace ústavně garantovaného práva na samosprávu je zásadní. Práce se tedy věnuje i činnosti Ústavního soudu v dané problematice. Následuje zaměření se na jednotlivé oblasti veřejného pořádku, jejichž vztahy je možné uspořádat formou předmětného právního předpisu. Jedná se o jejich charakteristiku včetně aktuálního přístupu judikatury. Závěrečná část pak zmiňuje prostředky, jimiž obce k zabezpečení veřejného pořádku disponují. Pozornost je věnována také sankcím.
Abstract in different language: This diploma thesis is dealing with generally binding regulations, which serve for setting the public order. The aim is to put a general point of view on given topic. At first it defines the basic terms, which can be considered important, such as parish or public order. Then the thesis speaks of law-making process of accepting the regulations. Important role plays Institutional Court Of Law, whose perception and interpretation of generally binding regulations as the regulation of law guaranteed by constitution on self-government is essential. The thesis also deals with the activity of Court Of Law concerning that topic. Then I speak of various areas of public order, whose relations can be defined by a form of objective law regulation. I characterize them including the topical point of view on them by practice of the courts. Final part speaks of the means, which the parishes have to maintain public order. Floor is also given to sanctions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jerabkova-pdf.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jerabkova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce646,05 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jerabkova-Krc.pdfPosudek oponenta práce672,84 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jerabkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce610,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.