Název: Obecně závazné vyhlášky obcí k zabezpečení veřejného pořádku
Další názvy: Generally Binding Ordinances of Municipalities supporting Public Order
Autoři: Jeřábková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kopecký, Martin
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8314
Klíčová slova: veřejná správa;samospráva;obec;obecně závazná vyhláška;veřejný pořádek;judikatura ústavního soudu
Klíčová slova v dalším jazyce: public administration;self-governance;parish;generally binding regulation;public order;judicature of constitutional court
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami k zabezpečení veřejného pořádku. Cílem je především podat ucelený náhled na danou problematiku. Nejprve vymezuje základní pojmy, které se dají považovat za stěžejní jako kupříkladu obec či veřejný pořádek. Následně práce pojednává o legislativním procesu přijímání obecně závazných vyhlášek. Významnou pozici zastává Ústavní soud, jehož vnímání a pojetí obecně závazných vyhlášek jako realizace ústavně garantovaného práva na samosprávu je zásadní. Práce se tedy věnuje i činnosti Ústavního soudu v dané problematice. Následuje zaměření se na jednotlivé oblasti veřejného pořádku, jejichž vztahy je možné uspořádat formou předmětného právního předpisu. Jedná se o jejich charakteristiku včetně aktuálního přístupu judikatury. Závěrečná část pak zmiňuje prostředky, jimiž obce k zabezpečení veřejného pořádku disponují. Pozornost je věnována také sankcím.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is dealing with generally binding regulations, which serve for setting the public order. The aim is to put a general point of view on given topic. At first it defines the basic terms, which can be considered important, such as parish or public order. Then the thesis speaks of law-making process of accepting the regulations. Important role plays Institutional Court Of Law, whose perception and interpretation of generally binding regulations as the regulation of law guaranteed by constitution on self-government is essential. The thesis also deals with the activity of Court Of Law concerning that topic. Then I speak of various areas of public order, whose relations can be defined by a form of objective law regulation. I characterize them including the topical point of view on them by practice of the courts. Final part speaks of the means, which the parishes have to maintain public order. Floor is also given to sanctions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jerabkova-pdf.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jerabkova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce646,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jerabkova-Krc.pdfPosudek oponenta práce672,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Jerabkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce610,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8314

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.