Název: Židé v Čechách a na Moravě od 1.října 1938 do 21. června 1939
Další názvy: Jews in Bohemia and Moravia from 1.10.1938 to 21.6.1939
Autoři: Metlická, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8338
Klíčová slova: antisemitismus;nacionalismus;fašismus;křišťálová noc;židovské obyvatelstvo;emigrace;perzekuce;pogromy;demokracie;politické programy
Klíčová slova v dalším jazyce: antisemitism;nationalism;fascism;kristallnacht;jewish population;emigration;persecution;pogroms;democracy;political programs
Abstrakt: Antisemitismus jako projev nenávisti vůči Židům provází naše dějiny již od starověku. Okupace českých zemí nacistickými vojsky v březnu roku 1939 a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava patří nesporně mezi nejtěžší období židovských novodobých dějin. V tomto období zažilo židovské obyvatelstvo nejvíce utrpení a ztrát ve své dlouhé historii. Jedním z nejdůležitějších mezníků pro židy v českých zemích bylo podepsání Mnichovské dohody a následné zabrání Sudet. V těchto částech země bylo židovské obyvatelstvo vystaveno pronásledování, násilí a nuceno k opuštění svých domovů. Po uzavření této Mnichovské dohody uprchlo do českého vnitrozemí více než 120 tisíc Čechů a zhruba 17 tisíc Židů.
Abstrakt v dalším jazyce: Anti-Semitism as a manifestation of hatred against Jews has accompanied our history since the ancient times. The occupation of the Czech lands by Nazi troops in March 1939 as well as the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia belong undoubtedly to the most difficult periods in modern Jewish history. In this period the Jewish population experienced the most suffering and losses in its long history. One of the most important milestones for Jews in the Czech lands was the signing of the Munich Agreement and the subsequent takeover of the Sudetenland. In these parts of the country, the Jewish population was persecuted, there was a lot of violence and people were forced to leave their homes. After the Munich Agreement more than 120,000 Czechs and about 17,000 Jews fled to the Czech inland.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Metlicka Marketa_Bakalarska prace_P09B0282P pdf.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Metlicka V.pdfPosudek vedoucího práce175,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Metlicka O.pdfPosudek oponenta práce91,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Metlicka P.pdfPrůběh obhajoby práce54,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8338

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.