Title: Politicko - demografický vývoj na Ašsku 1945 - 1948
Other Titles: Politico - demographics process in the region of Aš 1945 - 1948
Authors: Zabloudilová, Monika
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8345
Keywords: Ašsko;odsun;Němci;antifašisté;dosídlenci;reemigranti
Keywords in different language: AŠ;transfer;Germans;anti-fascists;settlers;re-emigrants
Abstract: Práce se zabývá situací na Ašsku během let 1945 - 1948, osvobozením oblasti americkou armádou, obnovením československé státní moci, odsunem původního německého obyvatelstva a příchodem nového obyvatelstva z vnitrozemí i reemigranty.
Abstract in different language: The work deals with the situation in AŠ during the years 1945 - 1948, liberation of the American army, restoring the Czechoslovak state power, the expulsion of the German population and the arrival of a new population from the interior and re-emigrants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Monika Zabloudilova.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova V.pdfPosudek vedoucího práce177,52 kBAdobe PDFView/Open
Zabloudilova O.pdfPosudek oponenta práce59,12 kBAdobe PDFView/Open
Zablodilova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.