Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Competitiveness analysis of the selected company
Authors: Knapčíková, Iva
Advisor: Šlechtová, Yvona
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8374
Keywords: konkurenceschopnost podniku;SWOT analýza
Keywords in different language: competitiveness of company;SWOT analysis
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na definování pojmů, které souvisí s konkurenceschopností podniku, a na analýzu konkurenceschopnosti vybraného podniku. Vybraný podnik se nazývá J + K Puls, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s konkurenceschopností. Jsou zde popsány metody, jak analyzovat podnikové prostředí, dále jsou definovány konkurenční strategie, které podnik může aplikovat a postup, jak analyzovat konkurenci. V praktické části jsou uvedeny základní údaje o vybrané společnosti J + K Puls. Praktická část obsahuje analýzu konkurenčního prostředí vybraného podniku. Tato analýza je provedena metodou SWOT analýzy a analýzou konkurenčních podniků. Poslední kapitoly práce jsou zaměřeny na předpověď vývoje oboru činnosti podniku, a jsou navrhnuty změny vedoucí ke zlepšení postavení podniku na trhu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the definition of the terms which are connected with the competitiveness of the company. In addition the thesis is focused on the competitiveness analysis of the selected company. The selected company is called J + K Puls, s. r. o. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. There are explained terms in the theoretical part which are linked to competitiveness of the company. In this part there are descriptions of the methods of analysis of the company?s environment. Also, there are competitive strategies that the company can apply and the process which explains how to analyse the competition. In the practical part there is a basic characteristic of the company J + K Puls. The practical part contains analysis of the competitive environment of the selected company. This analysis is made by method of SWOT analysis and by analysis of the competitive companies. The last part of thesis is focused on the prediction of development company?s activity. At the end the work suggests changes improving the position of the company on the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_Knapcikova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
BP_knapcikova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_knapcikova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_knapcikova.PDFPrůběh obhajoby práce168,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.