Title: Plán projektu: Optimalizace servisního procesu
Other Titles: Project plan: Service process optimalization
Authors: Fajfr, Radek
Advisor: Svoboda, Jaroslav
Referee: Bultas, Miloslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8383
Keywords: Projektové řízení;Plán projektu;Proces;Optimalizace procesu;TOC
Keywords in different language: Project management;Project plan;Process;Process optimalization;TOC
Abstract: Cílem této bakalářské práce je ukázat průběh projektu na optimalizaci procesu servisních činností. Toto téma mi bylo přiděleno vedoucím mojí bakalářské práce díky dobrým konexím fakulty se společností Škoda. V bakalářské práci jsem psal o projektovém řízení. Uvedl jsem rozdíl mezi měkkým a tvrdým projektem, protože je práce zaměřena na měkký projekt. Popsal jsem konkrétní fáze životního cyklu projektu. Tato práce obsahuje: charakteristiku společnosti ŠKODA ELECTRIC, a.s., práce poprodejního oddělení a běžnou činnost servisního technika. Zaměřil jsem se na reklamační řízení a na zakládání servisních objednávek do systému. Zmínil jsem úzké místo procesu a jeho optimalizaci. Práce obsahuje mnoho obrázků, které by čtenáři měly pomoci s pochopením.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to show, progression of the service process optimalization project. This topic was granted to me by my bachelor suprevisor because of a great connexions between the faculty and Škoda company. I was writing about project management in this bachelor thesis. I mentioned the difference between soft and hard project, because of soft project thesis alignment. I wrote about particular phases of the project life cycle. This thesis contains the characterisation of: ŠKODA ELECTRIC, a.s. company, work of the aftersale department and the regular employment of the service technician. I focused on the reclamation administration and the service order system collating. I mentioned strait point of the process and its optimalization. This thesis consist of many pictures, which should help reader with better understanding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Fajfr Radek.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_fajfr_VP_SPR.PDFPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
BP_fajfr_OP_SPR.PDFPosudek oponenta práce673,38 kBAdobe PDFView/Open
spicar_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce190,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.