Název: Návrhy pro zefektivnění personálních procesů v podniku
Další názvy: Proposals to improve human resources processes in an enterprise
Autoři: Ptáčková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8439
Klíčová slova: personální procesy;analýza;zefektivnění;systém odměňování;personální informační systém
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources processes;analysis;efficiency improvement;reward system;personnel information system
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou personálních procesů v podniku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - (SÚSPK, p. o.), určením slabých míst a návrhem takových opatření, díky kterým se průběh personálních procesů zefektivní. Systém zmíněných procesů byl analyzován díky zúčastněnému pozorování a pomocí strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru. Prostor pro zlepšení byl nalezen v procesu odměňování pracovníků a v procesu zjišťování, uchování, zpracování a analýzy dat týkajících se personalistiky, tedy v oblasti personálního informačního systému. V souladu s potřebami organizace tedy byla navržena taková opaření, která pomohou fungování zmíněných personálních procesů zefektivnit. Mimo to byly vyčísleny přibližné náklady na realizaci těchto opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the analysis of human resources processes in enterprise called Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - (SÚSPK, p.o.), identification of weaknesses and proposal of such measures, which make human resources processes more efficient. The system of these processes was analyzed by means of structured and unstructured interview. An opportunity was found for improvement in the process of reward system and in the process of data detection, preservation, protection and data analysis related to human resources, in the field of personnel information system. In accordance with the needs of the organization, such measures were proposed, which will help to improve the working efficiency of the mentioned human resources processes. In addition, quantified approximate costs of implementation of these measures were calculated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Ptackova Karolina.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ptackova_VP.PDFPosudek vedoucího práce627,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_ptackova_OP.PDFPosudek oponenta práce534,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ptackova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce238,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.