Title: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku
Other Titles: Effective Purchase, Sale And Co-operation Of The Company
Authors: Strolená, Tereza
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8448
Keywords: nákup;prodej;kooperace
Keywords in different language: purchase;sales;cooperation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat nákupní, prodejní a kooperační činnosti ve vybraném podniku Obreta, s. r. o., určit hlavní problémy v těchto oblastech a navrhnout řešení, která povedou ke zlepšení chodu podniku. První kapitola charakterizuje vybraný podnik Obreta, s. r. o. a jeho základní údaje. Druhá kapitola analyzuje výsledky hospodaření a významné zakázky podniku. Následující tři kapitoly charakterizují a poté analyzují nákup, prodej a kooperace v daném podniku. Poslední kapitola zahrnuje SWOT analýzu, tedy zjištění silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb a shrnutí problémů, které byly v rámci analýz nákupu, prodeje a kooperace zjištěny. Dále jsou zde navrhnuta opatření s cílem zefektivnit analyzované oblasti.
Abstract in different language: The aim of this bacherol thesis is to characterize and analyze the buying, selling and cooperative activities in the selected company called OBRETA Ltd., and to identify major problems in these areas and propose solutions that will improve business operations. The first chapter describes OBRETA, Ltd. and its basic data. The second chapter analyzes the results of the company and its most important contracts. The following three chapters characterize and then analyze the buying and selling and activities ways of cooperation in the company. The last chapter includes SWOT analysis and thus identifies the strengths and weaknesses of the company, its opportunities and threats and a summary of problems, which have been identified within the analysis. There are also recommended measures to streamline the analyzed areas in the last chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP strolena.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
BP_strolena_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_strolena_OP.PDFPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
BP_strolena.PDFPrůběh obhajoby práce217,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.