Title: Řízení jakosti v nákupu vybraného podniku
Other Titles: Quality control in the purchase of selected company
Authors: Kaňková, Andrea
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8483
Keywords: kvalita;výroba;ISO 9001;nákup
Keywords in different language: quality;manufacturing;ISO 9001;purchase
Abstract: Bakalářská práce pojednává o analýze a zhodnocení řízení jakosti v nákupu vybraného podniku. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části práce je popsán podnik STAX METAL FIBERS s.r.o., jeho stručná historie, výroba, popis produktů a hospodaření. V dalších dvou částech je práce soustředěna na samotný popis a aplikaci systému managementu kvality ve společnosti. Čtvrtá část je zaměřena na popis činností při nákupu v podniku STAX METAL FIBERS s.r.o. A v poslední části, tedy v závěru práce, se autorka zaměřila na popis vlivu řízení jakosti na hospodaření podniku a následné navrhované opatření a zlepšení, které shrnula prostřednictvím získaných poznatků z teoretické a praktické části.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of quality management in purchasing of chosen company. The work is divided into five main parts. In the first part of this work is described the company STAX METAL FIBERS Ltd., and its brief history, production, description of products and management. In the other two parts the work is focused on the description itself and the application of quality management system within the company. The fourth part is focused on the description of all purchasing activities in the company STAX METAL FIBERS Ltd. And in the last part, thus in the conclusion of this work, the author has focused on the description of the impact of quality management on enterprise management and follow-up of proposed measures and improvements, which she summarized through the obtained findings from theoretical and practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Andrea Kankova.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
Kankova v.pdfPosudek vedoucího práce527,4 kBAdobe PDFView/Open
Kankova o.pdfPosudek oponenta práce438,53 kBAdobe PDFView/Open
Kankova ob.pdfPrůběh obhajoby práce305,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.