Název: Řízení jakosti v nákupu vybraného podniku
Další názvy: Quality control in the purchase of selected company
Autoři: Kaňková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8483
Klíčová slova: kvalita;výroba;ISO 9001;nákup
Klíčová slova v dalším jazyce: quality;manufacturing;ISO 9001;purchase
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o analýze a zhodnocení řízení jakosti v nákupu vybraného podniku. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části práce je popsán podnik STAX METAL FIBERS s.r.o., jeho stručná historie, výroba, popis produktů a hospodaření. V dalších dvou částech je práce soustředěna na samotný popis a aplikaci systému managementu kvality ve společnosti. Čtvrtá část je zaměřena na popis činností při nákupu v podniku STAX METAL FIBERS s.r.o. A v poslední části, tedy v závěru práce, se autorka zaměřila na popis vlivu řízení jakosti na hospodaření podniku a následné navrhované opatření a zlepšení, které shrnula prostřednictvím získaných poznatků z teoretické a praktické části.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of quality management in purchasing of chosen company. The work is divided into five main parts. In the first part of this work is described the company STAX METAL FIBERS Ltd., and its brief history, production, description of products and management. In the other two parts the work is focused on the description itself and the application of quality management system within the company. The fourth part is focused on the description of all purchasing activities in the company STAX METAL FIBERS Ltd. And in the last part, thus in the conclusion of this work, the author has focused on the description of the impact of quality management on enterprise management and follow-up of proposed measures and improvements, which she summarized through the obtained findings from theoretical and practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Andrea Kankova.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kankova v.pdfPosudek vedoucího práce527,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kankova o.pdfPosudek oponenta práce438,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kankova ob.pdfPrůběh obhajoby práce305,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.