Název: Ekonomické aspekty uplatňování politiky ochrany životního prostředí v podniku
Další názvy: Economic aspects of assertion of environmental protection policy in enterprise
Autoři: Kožuškaničová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8489
Klíčová slova: environmentální management;trvale udržitelný rozvoj;územní ekologické limity;rekultivace
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental management;sustainable development;regional ecological limits;reclamation
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu uplatňování politiky životního prostředí v Karlovarském kraji. Na začátku práce jsou vymezeny základní pojmy. Jednotlivé kapitoly jsou představeny teoretickým úvodem, po kterém následuje charakteristika současné situace v oblasti politiky ochrany životního prostředí na Sokolovsku, představení společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., která je klíčová pro rozvoj a následný vývoj Karlovarského kraje. V této kapitole budou představeny projekty, na kterých se Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. podílí. V předposlední kapitole bakalářské práce se nalézá analýza veřejného mínění na těžbu a rekultivaci krajiny a návrh na zlepšení komunikace mezi těžařskou společnosti a veřejností. V posední kapitola se zabývá ekonomickou efektivností rekultivací společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Výsledkem této kapitoly je, že rekultivace jsou velice prospěšné, jak pro veřejnost, tak pro samotnou firmu. Budoucnost Karlovarského kraje po roce 2035 lze sledovat buď v oblasti cestovního ruchu, nebo při prolomení Územních ekologických limitů a také v dalším rozšíření těžby a následném rozvoji průmyslu v kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis aims to make an analysis of an assertion of the environmental protection policy in the Kalovy Vary region. The basic notions are defined at the beginning of the thesis. The individual chapters are described in theoretical foreword, which is followed by a characterization of a current situation of an environmental protection policy in the Sokolov region, as well as the introduction of a joint stock Sokolovká uhelná, which plays a key role in the development of the region. Some of the projects the Sokolovská uhelná participates in will be introduced in this charter. The penultimate charter is devoted to the public opinion polls and the analysis of the raw material extraction, and the landscape reclamation. It also suggests some ways to improve the communication between the coal mining company and the public. The last charter aims at the effectiveness of the reclamations made by the joint stock Sokolovská uhelná. One can conclude, that the reclamation processes are beneficial both for the public, and for the company. The future of the region after 2035 can be seen either in the development of tourism, or in breaking through the ecological limits, and further expansion of the raw material extraction, leading to an industrial development of the region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kozuskanicova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozuskanicova v.pdfPosudek vedoucího práce305,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozuskanicova o.pdfPosudek oponenta práce471,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozuskanicova ob.pdfPrůběh obhajoby práce377,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.