Title: Efektivní prodej podniku
Other Titles: Effective sales of business
Authors: Žitná, Zuzana
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8499
Keywords: prodej;stavební podnik;efektivita prodeje
Keywords in different language: sale;construction company;efficiency of sale
Abstract: Bakalářská práce na téma ?Efektivní prodej podniku? je zaměřená na popis a analýzu prodeje společnosti Baumit, spol. s. r. o. V úvodu bakalářská práce popisuje vznik, historii firmy od jejího založení až po současnost, srovnává, analyzuje a hodnotí její hospodářské výsledky v posledních letech podle vývoje vybraných ukazatelů finanční analýzy. V další části se práce zabývá konkrétní charakteristikou prodeje a jeho problémy ve vybrané společnosti. Po analyzování činností v této oblasti se práce dále zaměřuje na silné a slabé stránky společnosti na trhu. Na konci práce jsou uvedené návrhy na zlepšení prodeje společnosti a závěr.
Abstract in different language: The bachelor thesis themed ?Effective sales of business? is focused on the description and analysis of the sales of company Baumit, Ltd. The introduction of the bachelor thesis describes company´s formation, history from its establishment to the present, it compares, analyzes and evaluates its financial economical results in the recent years according to development of the selected indicators of financial analysis. In the next part this thesis deals with the concrete characteristics of the sales and its problems in the chosen company. After describing of the activities and processes in these areas, this thesis analyzes strengths and weaknesse of the company. In the end, the thesis set out some recommendations and suggestions and the conclusion of the whole work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Baumit, Z. Zitna.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Zitna v.pdfPosudek vedoucího práce255,9 kBAdobe PDFView/Open
Zitna o.pdfPosudek oponenta práce620,27 kBAdobe PDFView/Open
Zitna ob.pdfPrůběh obhajoby práce322,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.