Název: Baskický nacionalismus a identita současných Basků
Další názvy: Basque Nationalism and the Identity of Current Basques
Autoři: Andršová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Bahenský, František
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8520
Klíčová slova: Baskicko;Baskové;baskická etnická identita;baskický nacionalismus;baskičtina
Klíčová slova v dalším jazyce: Basque country;Basques;basque ethnic identity;basque nationalism;basque language
Abstrakt: Práce se věnuje tématu baskické etnické identity ve vztahu k jejím vybraným atributům, jako je baskický jazyk, území Baskicka a vztah k baskickému nacionalismu. Metodologie práce je založena na vlastním výzkumu, sběr dat probíhal metodou dotazníků s otevřenými otázkami, rozhovorů a zúčastněného pozorování. Práce předkládá závěr, že baskičtina je klíčovým atributem při konstrukci baskické etnické identity, stejně jako vztah k baskické domovině, jejíž pojetí se liší od podoby, jakou má v rámci oficiální autonomie. Dále pak vyplývá, že se vnímání baskické etnické identity v průběhu 20. století výrazně proměnilo společně s transformací samotného baskického nacionalismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is dedicated to the topis of the Basque ethnic identity in a relation to some of the attributes, such as the Basque language, Basque homeland, and Basque nationalism. The methodology is based on proper research, the collection of data relied on questionnaires with open questions, interviews, and participant observation. The main conclusions of the thesis argue that the crucial role of constructing the Basque ethnic identity is played by the relation to the Basque language, Basque homeland which is perceived differently than in the official status of autonomy. Then it argues that the perception of the Basque ethnic identity has fundamentally changed during the 20th century in a connection to a transformation of Basque nationalism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSA) / Theses (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Andrsova 2013.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrsova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrsova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce903,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrsova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce349,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.