Title: Symbolické praktiky československého disentu v období normalizace
Other Titles: Symbolical practices of czechoslovac dissisents in the period of the normalization
Authors: Keslerová, Sylvie Karin
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8525
Keywords: Československo;pražské jaro;normalizace;disent;Charta 77;hodnoty;symboly;symbolická antropologie
Keywords in different language: Czechoslovakia;Prague spring;normalization;dissent;Charter 77;values;symbols;symbolic anthropology
Abstract: Práce se zabývá symbolickým a hodnotovým systémem československého disentu. Cílem práce je nabídnout alternativní náhled na disent ze společenskovědní perspektivy. Teoretická část představuje kromě teorie a metodologie i historický a společenský úvod do zkoumané problematiky. V analytické části jsou po provedení obsahové analýzy aplikovány teorie a koncepty Sherry Ortner pro sumarizaci klíčových symbolů disentu, Mary Douglas pro konceptualizaci vztahu disentu k majoritní společnosti, Pierra Bourdieu pro rekonstrukci symbolického i praktického vlivu jednotlivých disidentů. Disidenti jsou zde oproštěni od výhradního důrazu na morálně-osobnostní kvality. Pozornost je zaměřena na společenské determinanty, ovlivňující jejich status, jednání i identitu.
Abstract in different language: This work deals with symbolic value system of the Czechoslovak dissent in the period of normalization. The aim is to offer an alternative interpretation of dissent from social sciences perspective. The theoretical part is in addition to theory and methodology of historical and social introduction to the issues examined. In the analytical part, there are applied Sherry Ortner´s concept to summarization of dissidents´key symbols, Mary Douglas´theory to conceptualization of dissidents´relationship to the majority society, Pierre Bourdieu´s theory to reconstruction of dissidents´symbolic and practical influence. dissidents are freed from exclusive emphasis on personal moral quality. the attention is focused on the social determinants of dissidents´status, actions and identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Keslerova.pdfPlný text práce634,82 kBAdobe PDFView/Open
Keslerova_posudek veoudciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Keslerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Keslerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce378,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.