Title: Spartakiáda z aktérské perspektivy
Other Titles: Spartakiad from the actor's perspective
Authors: Šimanová, Hana
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Jakoubková Budilová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8532
Keywords: spartakiáda;hromadná tělovýchovná vystoupení;skladby;kvalitativní výzkum;biografická metoda
Keywords in different language: spartakiad;mass gymnastic display;composition;qualitative research;biography
Abstract: Československé spartakiády byly nejpozoruhodnější masová vystoupení, pořádaná každých pět let jako osvobození naší země Rudou armádou. Jejich tradice se v Československu datuje od roku 1955 do 1985, kromě roku 1970. Spartakiády patřily mezi jeden ze symbolů komunistického režimu, kdy na strahovském stadionu v Praze vystoupili tisíce cvičenců a synchronizovanými pohyby ze svých těl vytvářeli různé obrazce. Cílem práce bylo reflektovat spartakiády z aktérské perspektivy. To znamená za pomoci vzpomínek, prožitků a postojů těchto účastníků podat obraz tohoto masového vystoupení v Československu. Úvod práce je zaměřen na popis historie hromadných vystoupení, ze kterých spartakiády vycházejí. Jedná se zejména o turnerské festivaly a Sokol. Dále se práce zabývá spartakiádami, které jsou rozděleny a charakterizovány podle pojetí Petra Roubala. Další část práce se zabývá spartakiádou z aktérské perspektivy. V jejích podkapitolách jsou vzpomínky účastníků seřazeny chronologicky, od nacvičování na spartakiádu, po vystoupení na strahovském stadionu. Je zde také popsána interpretace a význam spartakiádních skladeb, jak mužských tak ženských a význam dresů cvičenců. Tyto interpretace jsou v závěru porovnány s pojetím Petra Roubala.
Abstract in different language: Czechoslovak Spartakiads were the most spectacular mass gymnastic display, organized every five years as a celebration of the liberation of our country by the Red Army. Their tradition in Czechoslovakia dates from 1955 to 1985, except for 1970. Spartakiads were one of the symbols of the Communist regime, when thousands of gymnasts performed and created different figures by synchronized exercises of their bodies at the Strahov Stadium in Prague. The aim of this work is to reflect Spartakiads from the participant's point of view. That means with the help of memories, experiences and attitudes of the participants to give a comprehensive view of this massive performances in Czechoslovakia. Introduction of this thesis describes the history of mass gymnastic displays, which Spartakiads came from. These are mainly the Turners and the Czech Sokol movement. Next part deals with Spartakiads, which are divided and characterized by means of the concept of Petr Roubal. Another part of this thesis is aimed on spartakiads from the participant?s point of view. In its subchapters the memories of the participants are arranged chronologically from to practicing of spartakiads to performing at Strahov Stadium. There is also described the interpretation of the sense of spartakiads compositions, both male and female and the meanings of clothing of the participants. These interpretations are compared with the concept of Petr Roubal in the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Simanova Hana.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
Simanova_posudek veoudciho.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Simanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Simanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce279,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.