Název: Neologismy ve francouzském tisku
Další názvy: Neologisms in the French press
Autoři: Formánková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8548
Klíčová slova: neologie;neologismy;nová jazyková jednotka;nové slovo;lexikalizace;morfologie;společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: neology;neologisms;new lexical unit;new word;lexicalization;morphology;society
Abstrakt: Práce se zabývá obecně neologií a konkrétně neologizmy ve francouzském tisku. První část je teoretická a zabývá se vymezením pojmu neoogie a zařazením neologie do jazykového systému. Dále se zabývá lexikalizací. Lexikalizaci můžeme chápat jako začleňování nových jazykových jednotek do jazyka a je pojatá z hlediska morfologie, sémantiky, a také ze sociálního hlediska. K sociálnímu hlediska je zařazena i role státu a jazykové politiky. Druhá část je praktická a čtenář zde najde krátce okomentované příklady neologismů z vybraného francouzského tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: The theses is focused on the neology and on the neologisms in the french press. The first part is theoretical and is concerned on the description of the neology and on the classification of the neology into the language. Than it concerns the lexicalisation, which can be comprised as an integration a new lexical unit into the language. The lexicalisation is described from the point of view of morphology, semantics and society. We can find in this part also the role of the state and of the language policy. The second part is practical and contains briefly commented exemples of neologismes in the french press.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Neologizmy ve francouzskem tisku.pdfPlný text práce777,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formankova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce601,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formankova_oponent.PDFPosudek oponenta práce724,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Formankova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce380,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8548

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.