Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKříž, Antoníncs
dc.contributor.advisorKaška, Václavcs
dc.contributor.authorLíbal, Martincs
dc.contributor.refereeBeneš, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-17cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:43:15Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:43:15Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-24cs
dc.identifier54051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8629
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vyhodnotit tloušťky vrstev přídavných materiálů vytvořených elektrickým obloukem na zařízení OSU G30/4, které je ještě možné na strojní součásti nanášet, aniž by došlo ke snížení funkčnosti povlaků. V teoretické části jsou popsány nejčastěji používané renovační technologie, struktura a vlastnosti žárových nástřiků, metody vytváření povlaku žárovým nástřikem, technologický postup vytváření žárových nástřiků a druhy přídavných materiálů. V praktické části jsou nejvhodnějšími metodami hodnoceny tři typy přídavných materiálů o různých tloušťkách. Hodnocení adhezivní pevnosti se provedlo pomocí tahové zkoušky, odolnost proti opotřebení byla vyhodnocena metodou Dry Sand/Rubber Wheel test. Dále byla naměřena tvrdost vrstev, mikrotvrdost a pórovitost.cs
dc.format78cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectrenovacecs
dc.subjectžárové nástřikycs
dc.subjectvlastnosti povlakůcs
dc.subjectzkouška přilnavostics
dc.subjectdry sand/rubber wheel testcs
dc.subjectopotřebenícs
dc.titleStanovení hlavních parametrů ovlivňující přilnavost a odolnost povlaků žárových nástřiků vytvořených elektrickým obloukemcs
dc.title.alternativeDetermination of the main parameters influencing the adhesion and durability thermally sprayed coatings created by an electric arcen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of diploma thesis is to evaluate the thicknesses of the layers of additional materials created by an electric arc on the device OSU G30/4, which is still possible to apply on machine parts, without reducing the functionality of the coatings. In the theoretical part are describes the most commonly used renovation technology, structure and properties of thermally sprayed coatings, methods of creating thermal spraying, technological process of creating thermally sprayed coatings and types of additional materials. In the practical part, are the most appropriate methods evaluated three types of additional materials of different thicknesses. Evaluating of adhesive strength was performed using tensile test, the wear resistance was evaluated by Dry Sand/Rubber Wheel test. Furthermore, was measured the hardness of layers, microhardness and porosity.en
dc.subject.translatedrenovationen
dc.subject.translatedthermal sprayingen
dc.subject.translatedcoating propertiesen
dc.subject.translatedadhesion testen
dc.subject.translateddry sand/rubber wheel testen
dc.subject.translatedwearen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_LIBAL MARTIN.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Libal.tifPosudek vedoucího práce109,77 kBTIFFView/Open
OP_Libal.tifPosudek oponenta práce301,11 kBTIFFView/Open
Prubeh_Libal.tifPrůběh obhajoby práce69,07 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.