Název: Návrh laboratorního experimentu pro demonstraci KERS
Další názvy: Design of laboratory experiment for KERS demonstration
Autoři: Kroll, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Barták, Petr
Oponent: Spal, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8706
Klíčová slova: KERS;rekuperace energie;snížení spotřeby paliva;mechanická baterie;setrvačník;magnetická ložiska;frameless motor;motor-generátor;ukládání energie;hybridní pohon
Klíčová slova v dalším jazyce: KERS;energy recovery;reduction in consumption;mechanical battery;flywheel;magnetic bearings;frameless motor;motor-generator;energy storage;hybrid drive
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje energetickou bilanci s ověřením potenciálu systému KERS. Dále je zpracována rešerše používaných principů s hodnocením jejich kladů a záporů. Praktická část popisuje konstrukční návrh mechanické baterie s výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru práce je rámcový návrh řízení experimentu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma thesis includes an energetic balance with the verification of the KERS system potential. Further, the background research of the used principles is compiled, including the evaluation of their positives and negatives. The project of the mechanical battery, calculations and drawing documentation are described in the practical part of this thesis. The general proposal on the experiment control is included in the final part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_E.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kroll.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kroll.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroll.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8706

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.