Title: Návrh laboratorního experimentu pro demonstraci KERS
Other Titles: Design of laboratory experiment for KERS demonstration
Authors: Kroll, Jakub
Advisor: Čermák, Roman
Barták, Petr
Referee: Spal, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8706
Keywords: KERS;rekuperace energie;snížení spotřeby paliva;mechanická baterie;setrvačník;magnetická ložiska;frameless motor;motor-generátor;ukládání energie;hybridní pohon
Keywords in different language: KERS;energy recovery;reduction in consumption;mechanical battery;flywheel;magnetic bearings;frameless motor;motor-generator;energy storage;hybrid drive
Abstract: Diplomová práce obsahuje energetickou bilanci s ověřením potenciálu systému KERS. Dále je zpracována rešerše používaných principů s hodnocením jejich kladů a záporů. Praktická část popisuje konstrukční návrh mechanické baterie s výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru práce je rámcový návrh řízení experimentu.
Abstract in different language: This Diploma thesis includes an energetic balance with the verification of the KERS system potential. Further, the background research of the used principles is compiled, including the evaluation of their positives and negatives. The project of the mechanical battery, calculations and drawing documentation are described in the practical part of this thesis. The general proposal on the experiment control is included in the final part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kroll.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kroll.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Kroll.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.