Název: Pojem "objímající" ve filosofii Karla Jasperse
Další názvy: The concept of "all-embracing" in philosophy of Karl Jaspers
Autoři: Pojar, Jan
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8732
Klíčová slova: filosofie;existencialismus;bytí;objímající
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy;existentialism;being;all-embracing
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá filosofií Karla Jasperse. Je orientována základními pojmy Jaspersovy filosofie, zvláště pak pojmem ?objímající?. Od reflexe geneze Jaspersova myšlení práce přechází v uchopení Jaspersova svérázného pojetí filosofie. Práce odráží návaznost Jaspersova myšlení na epistemologickou koncepci Kantovu, jež je základem pro metodické uchopení ústředního pojmu ?objímající?. V návaznosti na zmíněné je uskutečněn popis vztahu mezi existencí a transcendencí. V závěru je učiněn pokus o zařazení Jaspersovy filosofie do širšího kontextu antropologického myšlení 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor deals with philosophy of Karl Jaspers. It is directed with the basic concepts of Jaspers? philosophy, especially with the ?all ? embracing? concept. After the reflection on the origins of Jaspers? thinking the work crosses into purchasing Jaspers? peculiar. Interpretation of philosophy. The work mirrors the link of Jaspers? thinking on the Kant?s epistemological conception, which means the basis for systematical hold of the central concept of ?all ? embracing?. On the link on mentioned the description of the relationship between transcedence and existence is realized. At the conclusion the attempt about classification of Japers? philosophy into a wider context of philosophical antropology of 20th century is done.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojar_Jaspers_objimajici.pdfPlný text práce346,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pojar_Stark.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pojar_Murgas.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pojar_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce373,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8732

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.