Název: Náboženská reformace za vlády Amenhotepa IV.
Další názvy: Religious Reformation During the Reign of Amenhotep IV.
Autoři: Kallistová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Koutecký, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8746
Klíčová slova: Egypt;Amonhotep IV.;Nefertiti;náboženská reforma;panteon
Klíčová slova v dalším jazyce: Egypt;pantheon;Amenhotep IV.;Nefertiti;religious reform
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popis zásadních změn, které s sebou přinesla náboženská reformace faraona Amenhotepa IV. Práce je rozdělena na tři velké oddíly. V prvním z nich je nastíněn starověký Egypt: a to v první řadě jeho historie a polyteistický náboženský systém. Pozornost je zde zaměřena především na mnohotvárnost egyptského panteonu a popis charakterní i fyzické podoby božstev. Druhá část je určena popisu samotné náboženské reformace, kdy dochází k odklonu od původního polyteistického náboženského systému, který je nahrazeno monoteismem. Bůh, který je v tomto období prosazován jako ten jediný pravý, je Aton. V tomto oddíle je tedy tomuto božstvu věnována dlouhá pasáž. Jsou zde vylíčeni i faraon Amenhotep IV. a jeho královská manželka Nefertiti, kteří se o náboženský převrat zasloužili. Zmíněny jsou i samozřejmě další změny, které se k tomuto období pojí. Poslední část práce je pak zaměřena na období, které nastalo po smrti královského páru. Důraz je zde kladen na vysvětlení pozvolného návratu k původnímu panteonu egyptských božstev. Po výčtu hlavních změn, které nastaly při této pozoruhodné reformaci, je patrné, že se toto období řadí mezi nejpřevratnější okamžiky starověkého Egypta.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor?s thesis is to describe the fundamental changes brought about by the religious reformation of Pharaoh Amenhotep IV. The thesis is divided into three major sections. The first section outlines Ancient Egypt: first of all its history and polytheistic religious system. Attention is focused on the diversity of the Egyptian pantheon and description of characters and physical attributes of deities. The second part of the thesis is devoted to the characterization of the religious reformation that was based on deviation from the original polytheistic religious system to the monotheism. God, who was at this time promoted as the only true, was Aten. The deity of Aten is described in details in this section. In addition, the Pharaoh Amenhotep IV and his Royal Wife Nefertiti who contributed to the religious revolution, are also portrayed in this chapter. Of course, other changes associated with this period are also mentioned. The last section is focused on the period that followed the death of the royal couple. The gradual return to the original pantheon of Egyptian deities is explained there. Taken together, the period of the major changes that occurred during this remarkable reformation represented one of the most revolutionary moments in the history of Ancient Egypt.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nabozenska reformace za vlady Amenhotepa IV..pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kallistova_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kallistova_Koutecky.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Kallistova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce400,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.