Název: Srovnání názoru na lidskou existenci: existencialisté, Fromm a Frankl
Další názvy: Comparison of opinions on human being: existentialists, Fromm and Frankl
Autoři: Štádlerová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8748
Klíčová slova: Albert Camus;Viktor Frankl;Erich Fromm;autentický způsob lidské existence;svoboda;člověk a společnost;smrt;sebevražda
Klíčová slova v dalším jazyce: Albert Camus;Viktor Frankl;Erich Fromm;authentic way of the human existence;freedom;human and society;death;suicide
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá filozofií tří významných filozofů Ericha Fromma, Viktora Emanuela Frankla a Alberta Camuse. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se vždy zabývám jedním problémem z pohledu všech zmíněných autorů. V závěru kapitoly je určité shrnutí těchto myšlenek a nalezení podobných znaků jejich filozofie. První kapitola je věnována problému autentického způsobu lidské existence. Ve druhé kapitole se zabývám tématem svobody, a to především, zda je či není absolutní svoboda možná. Následující kapitola řeší otázku lidské společnosti a jejího vlivu na člověka. Poslední kapitola představuje problém smrti a sebevraždy. V závěru práce jsem se pokusila o shrnutí společných bodů filozofie již zmíněných filozofů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis describes the philosophy of three important philosophers Erich Fromm, Victor Emanuel Frankl and Albert Camus. The work is divided into four chapters, in each of them I always deal with one specific problem from the point of view of all these philosophers. At the end of each chapter there is some conclusion and a summary of these thoughts as well as findings of similar characters of their philosophy. The first chapter is devoted to the problem of authentic way of the human existence. The second chapter deals with the topic of freedom, primarily, whether the absolute freedom possible is or is not. The following chapter talks about the issue of human society and its impact on a human. The last chapter describes the problem of death and suicide. In conclusion, I tried to summarize the similar points of philosophy of these authors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Pavlina Stadlerova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stadlerova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
StadlerovaP_Polak.rtfPosudek oponenta práce877,24 kBRTFZobrazit/otevřít
Stadlerova_Pavlina.pdfPrůběh obhajoby práce360,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8748

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.