Název: Pojetí člověka u Herberta Marcuseho a Ericha Fromma
Další názvy: Herbert Marcuse's and Erich Fromm's concept of man
Autoři: Klimešová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8751
Klíčová slova: Erich Fromm;Herbert Marcuse;člověk;společnost;svoboda
Klíčová slova v dalším jazyce: Erich Fromm;Herbert Marcuse;human;society;freedom
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pojetím různých aspektů člověka podle Ericha Fromma a Herberta Marcuseho.Především jde o svobodu, společnost a člověka. Je zde zmíněna svoboda a její ekonomický, náboženský a antropologický vývoj v kultuře. Dále je zde ukázán přímo vývoj člověka. Fromm i Marcuse vycházeli ze Zikmunda Freuda a Karla Marxe. V jedné kapitole nám Fromm ukazuje vývoj lidského charakteru a Marcuse zase rozebírá vývoj Ega, které musí svádět boje s Id a Superegem. Kapitola o společnosti se více zabývá kapitalismem a zde autoři vycházeli z výše zmiňovaného Karla Marxe.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with conception of various human aspects according to Erich Fromm and Herbert Marcuse. These aspects are freedom, society and human. There is mentioned freedom and her economic, religious and anthropological development in culture. Below is here shown directly evolution of human. Fromm and Marcuse goes from Sigmund Freud and Karl Marx. In one chapter Fromm shows us an evolution of human character and Marcuse analyses evolution of Ego, which has to fight with Id and Superego. Chapter about society more deal with capitalism and there authors goes from aforementioned Karl Marx.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojeti cloveka u Ericha Fromma a Herberta Marcuseho.pdfPlný text práce325,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimesova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Klimesova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Klimesova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce601,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.