Title: Brechtovo epické divadlo v komparaci s aristotelskou teorií dramatu
Other Titles: Brecht's epic theatre in comparison with Aristotle's theory of drama
Authors: Menoušková, Aneta
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8778
Keywords: epické drama;klasická teorie dramatu;Bertolt Brecht;teorie dramatu;Aristotelova Poetika;katarze;Brechtova Antigona;Brechtova Matka;zcizující efekt;pouliční scéna
Keywords in different language: epic drama;classical theory of drama;Bertolt Brecht;theory of drama;Aristotle's Poetics;catharsis;Brecht's Antigone;Brecht's The Mother;distancing effect;street scene
Abstract: Tato bakalářská práce je založena na porovnání dvou odlišných teorií dramatu. První z nich je klasická aristotelská teorie dramatu a druhá je Brechtova teorie epického dramatu. Cílem této práce je porovnat obě teorie a jejich prvky. V praktické části práce je rozebrána Brechtova hra Matka a jeho adaptace Sofoklovy Antigony.
Abstract in different language: This work concerns the topic of two different theories of drama. The first one is the classical Aristotle?s theory of drama and the other one is Berotld Brecht?s theory of epic drama. The purpose of this work is to introduce both theories with their elements. In the practical part of this work are analyzed Brecht?s plays The Mother and his adaptation of Sophocles? Antigone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace TISK.pdfPlný text práce570,17 kBAdobe PDFView/Open
BP sl. Menouskova.rtfPosudek vedoucího práce866,96 kBRTFView/Open
Menouskova posudek BP oponent.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Menouskova_Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce272,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.