Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNeupauer, Eduardcs
dc.contributor.authorOndřichová, Lenkacs
dc.contributor.refereeDemjančuková, Dagmarcs
dc.date.accepted2013-06-04cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:35Z
dc.date.available2012-04-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:35Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-24cs
dc.identifier51839cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8783
dc.description.abstractZáklad práce tvoří přehled o cisterckém řádu na našem území, jehož příchod do českých zemí je datován od 1. pol. 12. století. Činnost tohoto řádu v našich zemích je v práci zpracován na pozadí vzniku západokřesťanského mnišství a následně vzniku benediktýnského a samotného cisterckého hnutí. Snahou autorky je přiblížit propracovaný cistercký způsob klášterního života a porovnat ho s konkrétními historickými souvislostmi. Popisy vzniku a života prvních pěti mužských českých cisterckých klášterů se autorka pokouší vysledovat vliv zakladatelů řádových domů na jejich hospodářskou prosperitu. Prostřednictvím podrobněji rozebraného života jihočeského kláštera Zlatá Koruna jsou vyjádřeny konkrétní záměry královského zakladatele i snahy vlivné šlechty zasahovat do chodu celého opatství. Současnost kláštera Zlatá Koruna je v práci popsána již od roku 1785, kdy císař Josef II. ruší činnost této jihočeské mnišské komunity. Samotné budovy konventu potom slouží nejprve průmyslu a později komunistickým záměrům. Oba tyto záměry přinesly Zlaté Koruně málem zkázu.cs
dc.format80 s. (100 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkláštercs
dc.subjectmnišics
dc.subjectkonventcs
dc.subjectopatcs
dc.subjectřeholecs
dc.subjectreformní mnišstvícs
dc.subjectcisterciácics
dc.subjectgotikacs
dc.subjectklášter Zlatá Korunacs
dc.subjectklášter Citeauxcs
dc.subjectklášter Morimondcs
dc.subjectklášter Heiligenkreuzcs
dc.subjectklášter Plasycs
dc.titleKlášter "Zlatá Koruna". Dějiny - osobnosti - současnostcs
dc.title.alternativeThe Monastery "Zlatá Koruna". The History - Personalites and the presenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe basis of this this work constitutes the general knowledge about the Cistercian order in our area, whose arrival to the Bohemian countries has been dated since the 1. half of the 12. century. This order?s aktivity in our country is worked in this work on the background of origin of the monks in the spirit of west-Christian and afterwards of origin of Benedictine and Cistercian movement itself.The author?s effort is to describe the sophisticated Cistercian way of life in the monastery and to compare it with concrete historical connections.Through the descriptions of the origin and life of first five men?s Bohemian Cistercian monasteries the author tries to find out the influence of the order houses? founders on their economic prosperity. Through in detail described life in south Bohemian monastery Zlatá Koruna the concrete intentions of the royal founder and efforts of the influential nobility to interfere in working of the whole abbey are expressed. The present of the monastery Zlatá Koruna is described since 1785, when emperor Josef II. revoked aktivity of this south Bohemian monastic comunity. The buildings of the convention are used then for industry and later for communistic intentions. Both these intentions caused nearly the destruction of Zlatá Koruna.en
dc.subject.translatedmonasteryen
dc.subject.translatedmonksen
dc.subject.translatedconventionen
dc.subject.translatedabbéen
dc.subject.translatedmonastic ruleen
dc.subject.translatedreformist movementen
dc.subject.translatedcistercian orderen
dc.subject.translatedgothic styleen
dc.subject.translatedmonastery Zlatá Korunaen
dc.subject.translatedmonastery Citeauxen
dc.subject.translatedmonastery Morimonden
dc.subject.translatedmonastery Heiligenkreuzen
dc.subject.translatedmonastery Plasyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP HUM 2013 Ondrichova pdf.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
BP - vedouci Neupauer - Ondrichova.docPosudek vedoucího práce58,5 kBMicrosoft WordView/Open
Ondrichova_Demjancukova.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Ondrichova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce320,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.