Název: Problém moci a role panovníka - jeho znázornění a interpretace v alžbětinském dramatu
Další názvy: The problem of power and role of sovereign - its representation and interpretation of the Shakespeare´s drama
Autoři: Zajícová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8792
Klíčová slova: moc;role panovníka;manipulace;politická rétorika;morálka;zákon;William Shakespeare;Richard III.;Hamlet;Macbeth;Lady Macbeth;alžbětinské drama;analýza;interpretace;vztah k zákonu;démonologie;vražda
Klíčová slova v dalším jazyce: power;role of sovereign;manipulation;political rhetoric;morality;law;William Shakespeare;Richard III.;Hamlet;Macbeth;Lady Macbeth;elizabethan drama;analysis;interpretation;relationship to law;demonology;murder
Abstrakt: Hlavním cílem práce je představit Shakespearovy postavy panovníků v kontextu s aspekty touhy po moci, neúcty k morálce a zákonu či schopnostmi manipulace a rétoriky. Je tedy analyzováno, jak Shakespeare zpracovává význam moci a roli panovníka ve vybraných dramatech, na základě relevantních primárních a sekundárních zdrojích, a to jak z odvětví historického, tak uměleckého a estetického pohledu autorů sekundárních zdrojů. Práce je strukturována do tří kapitol, které se zabývají aspekty, které jsou charakteristické pro konkrétní postavy panovníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of workis to present Shakespeare's characters of rulers in the context of the aspects of the desire for power, disrespect for the law or morality and ability to manipulate and rhetoric. It is therefore analyzed how Shakespeare handles the meaning of power and the role of the ruler in selected dramas based on the relevant primary and secondary sources, both from the historical and artistic and aesthetic view of the authors of secondary sources.The work is structured into three chapters which deal with aspects which are characteristic for a particular figures of rulers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP finalni verze s resume.pdfPlný text práce509,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajicova posudek BP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
BP sl. Zajicova.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Zajicova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce305,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.