Title: Problém moci a role panovníka - jeho znázornění a interpretace v alžbětinském dramatu
Other Titles: The problem of power and role of sovereign - its representation and interpretation of the Shakespeare´s drama
Authors: Zajícová, Nikola
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8792
Keywords: moc;role panovníka;manipulace;politická rétorika;morálka;zákon;William Shakespeare;Richard III.;Hamlet;Macbeth;Lady Macbeth;alžbětinské drama;analýza;interpretace;vztah k zákonu;démonologie;vražda
Keywords in different language: power;role of sovereign;manipulation;political rhetoric;morality;law;William Shakespeare;Richard III.;Hamlet;Macbeth;Lady Macbeth;elizabethan drama;analysis;interpretation;relationship to law;demonology;murder
Abstract: Hlavním cílem práce je představit Shakespearovy postavy panovníků v kontextu s aspekty touhy po moci, neúcty k morálce a zákonu či schopnostmi manipulace a rétoriky. Je tedy analyzováno, jak Shakespeare zpracovává význam moci a roli panovníka ve vybraných dramatech, na základě relevantních primárních a sekundárních zdrojích, a to jak z odvětví historického, tak uměleckého a estetického pohledu autorů sekundárních zdrojů. Práce je strukturována do tří kapitol, které se zabývají aspekty, které jsou charakteristické pro konkrétní postavy panovníků.
Abstract in different language: The main aim of workis to present Shakespeare's characters of rulers in the context of the aspects of the desire for power, disrespect for the law or morality and ability to manipulate and rhetoric. It is therefore analyzed how Shakespeare handles the meaning of power and the role of the ruler in selected dramas based on the relevant primary and secondary sources, both from the historical and artistic and aesthetic view of the authors of secondary sources.The work is structured into three chapters which deal with aspects which are characteristic for a particular figures of rulers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni verze s resume.pdfPlný text práce509,25 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova posudek BP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFView/Open
BP sl. Zajicova.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Zajicova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce305,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.