Title: Stoická etika
Other Titles: Stoic Ethics
Authors: Brabcová, Jana
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Kočandrle, Radim
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8796
Keywords: stoicismus;Epikúros;blaženost;ctnost;duše;vášně;smrt;strach
Keywords in different language: Stoicism;Epicurus;beatitude;virtue;soul;passions;death;fear
Abstract: Bakalářská práce Stoická etika se zaměřuje na porovnání vybraných etických problémů dvou hlavních filosofických směrů helénistického období, stoicismu a epikúreismu. Práce začíná úvodem do historického kontextu. U obou směrů je pojednáno, jaký mají základ a jaká je jejich povaha. Obě koncepce se zabývají smyslem života a jak v životě dojít blaženosti. Každá ze škol vychází ze stejného základu, ale odpovědi na určené otázky se liší. V obou případech jsou vyložena filosofická pojetí cíle života i zásadní překážky, které dosažení cíle brání. Stoikům jde o překonání afektů, Epikúrovi o zbavení se strachu. Pozornost se klade také na pojetí duše, ctnosti, bohů, nebo na pojetí smrti. V závěru jsou uvedeny styčné i rozdílné body obou směrů.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis Stoic Ethics focuses on the comparison of selected ethical issues of two leading philosophical schools of the Hellenic period: Stoicism and Epicureanism. The thesis begins with an introduction to the historical context. In both cases, the basis premise, along with the purpose and disposition of the schools, is explored and explained. Both concepts deal with the meaning of life and how to reach what each philosophy believes to be the beatitude of life. Each of the school is rooted in the same basic concept, but the answear on stated questions differ. In both, there are explained philosophical conceptions of the life goal and major obstacles that hinder achievement of this goal. The Stoics strive to overcome their passions, while the Epicurus strive to get rid themselves of fear. Both also wrestle with the concept of the soul, virtue, Gods and death. The conclusion of the thesis lists interfaces or similarities and the differences between the conceptions and philosophies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL_Brabcova Jana_Stoicka etikax.pdfPlný text práce315,02 kBAdobe PDFView/Open
Brabcova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Brabcova_Kocandrle.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Brabcova_Jana0001.pdfPrůběh obhajoby práce507,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8796

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.