Název: Pojetí světa Mikuláše Kusánského
Další názvy: Conception of the world by Nicholas of Cusa
Autoři: Karnethová, Lada
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8813
Klíčová slova: Mikuláš Kusánský;bůh;univerzum
Klíčová slova v dalším jazyce: Nicholas of Cusa;god;universe
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je pojetí světa podle Mikuláše Kusánského. Hlavním tématem práce je vztah mezi Bohem a univerzem. Práce shrnuje dostupnou sekundární literaturu k tomuto tématu. V první části je řešeno vhodné označení pro Boha, dále je popsán jeho koncept splývání protikladů, koincidence opposit. Dále je popsán jeho výklad světa ve vztahu k novoplatónské nauce. Další část práce se vztahuje k Bohu jako ne-jinému. Práce popisuje Kusánovu filozofii vztahu bytí a existence, uspořádání univerza a postavení Země v rámci univerza. Závěr bakalářské práce tvoří shrnutí Kusánovy filozofie.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor's work is conception of the world by Nicholas of Cusa, one of the leading fifteenth-century philosophers. The theme of this thesis is mainly the relation between God and universe by Nicholas of Cusa. This work summarizes relevant secondary literature to the theme. The first part deal with right name of the God. Next part of this work deals with concept of coincidentia oppositorum, the concordance of opposites, this concept allowes to us solves the essentials problems of humans epistemology. Another part deal with God as non aliud. One of the most important ideas by Nicholas of Cusa, is relationship between beeing and existence, the structure of universe and position of Earth in this universe. Conclusion of this bachelor's work is summarise previouse philosophy and wordwiew by Nicholas of Cusa.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP k odevdani_pdf.pdfPlný text práce304,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karnethova_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Karnethova_Spelda.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Karnethova_Lada0001.pdfPrůběh obhajoby práce508,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8813

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.