Title: Pojetí světa Mikuláše Kusánského
Other Titles: Conception of the world by Nicholas of Cusa
Authors: Karnethová, Lada
Advisor: Kočandrle, Radim
Referee: Špelda, Daniel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8813
Keywords: Mikuláš Kusánský;bůh;univerzum
Keywords in different language: Nicholas of Cusa;god;universe
Abstract: Tématem bakalářské práce je pojetí světa podle Mikuláše Kusánského. Hlavním tématem práce je vztah mezi Bohem a univerzem. Práce shrnuje dostupnou sekundární literaturu k tomuto tématu. V první části je řešeno vhodné označení pro Boha, dále je popsán jeho koncept splývání protikladů, koincidence opposit. Dále je popsán jeho výklad světa ve vztahu k novoplatónské nauce. Další část práce se vztahuje k Bohu jako ne-jinému. Práce popisuje Kusánovu filozofii vztahu bytí a existence, uspořádání univerza a postavení Země v rámci univerza. Závěr bakalářské práce tvoří shrnutí Kusánovy filozofie.
Abstract in different language: The theme of this bachelor's work is conception of the world by Nicholas of Cusa, one of the leading fifteenth-century philosophers. The theme of this thesis is mainly the relation between God and universe by Nicholas of Cusa. This work summarizes relevant secondary literature to the theme. The first part deal with right name of the God. Next part of this work deals with concept of coincidentia oppositorum, the concordance of opposites, this concept allowes to us solves the essentials problems of humans epistemology. Another part deal with God as non aliud. One of the most important ideas by Nicholas of Cusa, is relationship between beeing and existence, the structure of universe and position of Earth in this universe. Conclusion of this bachelor's work is summarise previouse philosophy and wordwiew by Nicholas of Cusa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP k odevdani_pdf.pdfPlný text práce304,83 kBAdobe PDFView/Open
Karnethova_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Karnethova_Spelda.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Karnethova_Lada0001.pdfPrůběh obhajoby práce508,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.