Název: Vědomí a subjektivní zkušenost: vědomí a bolest
Další názvy: Consciousness and subjective experience: consciousness and pain
Autoři: Vlnová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Polák, Michal
Oponent: Havlík, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8836
Klíčová slova: vědomí;subjektivní zkušenost;kvália;bolest
Klíčová slova v dalším jazyce: consciousness;subjective experience;quale;pain
Abstrakt: Práce se věnuje pojmům vědomí, subjektivní zkušenost a bolest. Tyto tři pojmy také tvoří základní kapitoly celé práce. První část práce je věnována vědomí z pohledu tří vědních disciplín, a to psychologie, neurovědy a filozofie. Nejčastěji je vědomí spojování se subjektivní zkušeností, a proto se jí věnuje druhá část práce. Třetí kapitola se zabývá bolestí, její funkcí, vznikem a dalším. Práce se snaží najít vztah mezi vědomím, subjektivní zkušeností a bolestí. Většina teorií souhlasí s tím, že pro vnímání bolesti je vědomí důležité. Vědomí stav člověka, neboli stav, kdy je člověk tzv. při vědomí umožňuje, aby bolest byla vnímána.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the terms consciousness, subjective experience and pain. These three also create the main chapters of the thesis. The first part describe consciousness from the view of three scientific disciplines like psychology, neuroscience and philosophy. Mostly the consciousness is associated with subjective experience, therefore second part of this thesis is focused on subjective experience. The third chapter deals with a pain, its functions, origin, etc. The thesis tries to find the relationship between consciousness, subjective experience and pain. Most of theories agree that for the perception of pain the existence of consciousness is important. Man is able to perceive pain only in the consciousness state.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PRACE6.pdfPlný text práce335,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlnova_Polak.rtfPosudek vedoucího práce876,23 kBRTFZobrazit/otevřít
Vlnova_HavlikM.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Vlnova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce500,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.