Název: Alternativní postoje k biomedicínskému vědění.
Další názvy: Alternative attitudes to the biomedical knowledge.
Autoři: Skálová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8890
Klíčová slova: biomoc;biologické občanství;odmítání povinného očkování;lékař;pacient
Klíčová slova v dalším jazyce: biopower;biological citizenship;refusal of compulsory vaccination;physician;patient
Abstrakt: Práce se zaměřuje na zmapování a porozumění důvodům a motivací vedoucí rodiče k odmítání povinnosti očkování a jejich osobních zkušeností s reakcemi především pediatrů, kteří očkování zajišťují. Součástí výzkumné otázky je rovněž zaměření se na profil rodiče odmítajícího očkování. Práce pracuje s konceptem biomoci, biologického občanství a to zejména v kontextu vztahu lékaře a pacienta. Popisuje medicínský diskurz očkování, vznik odmítání očkování a celý fenomén je zasazen do národní a nadnárodní úrovně. Metodou sběru dat byl částečně strukturovaný dotazník, umístěný na stránkách občanského sdružení Rozalio, který mi také pomohl oslovit komunikačních partnery/ky k účasti na osobních rozhovorech, které tvoří stěžejní část sběru dat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this paper is to map and understand the reasons and motivations leading parents to refusal of compulsory vaccination and their personal experience with reactions especially of paediatricians who provide vaccinations. Part of the research question was focused on the profile of parents refusing compulsory vaccination. The paper works with the concept of biopower, biological citizenship, especially in the context of the relationship between physician and patient. It describes medical discourse vaccination, formation refusing vaccines and the whole phenomenon is set in the national and international levels. Data were collected through semi-structured questionnaire placed on the website of non-profit organization named Rozalio, which also partly helped me to contact communication partners for personal interviews which forms a key part of the data collection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jitka Skalova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Skalova-oponent.docPosudek oponenta práce34 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Skalova.JPGPrůběh obhajoby práce159,66 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8890

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.