Title: Pojmové znaky nekalé soutěže
Other Titles: Conceptual features of unfair competition
Authors: Mika, Zdeněk
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Vítek, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8904
Keywords: subjekty v nekalé soutěži;relevantní trh;hospodářská soutěž;nekalá soutěž;generální klauzule;znaky nekalé soutěže;dobré mravy soutěže;újma soutěžitelů a spotřebitelů;klamavá reklama;klamavé označování;vyvolání nebezpečí záměny;parazitování na pověsti;podplácení;srovnávací reklama;porušování obchodního tajemství;ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
Keywords in different language: subjects in unfair competition;relevant market;economic competition;unfair competition;general clause;signs of unfair competition;good morals of competition;injury of competitors and consumers;misleading advertising;deceptive labeling;causing of dangerous confusion;parasiting on reputation;bribery;comparative advertising;trade secret violations;endangering of health of consumers and environment
Abstract: Práce se věnuje pojmový znakům nekalé soutěže a vymezuje oblast ve které se pojmové znaky nekalé soutěže uplatňují s odkazy na judikaturu.
Abstract in different language: The work is devoted to conceptual features of unfair competition and defines the area in which the conceptual features of unfair competition apply with references to the judicature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdenek Mika diplomova prace.pdfPlný text práce744,93 kBAdobe PDFView/Open
Mika-1.pdfPosudek vedoucího práce775,95 kBAdobe PDFView/Open
Mika-2.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Mika Zdenek.pdfPrůběh obhajoby práce318,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.