Title: Ústavní základy rodinných práv
Other Titles: Constitutional basis of family rights
Authors: Mašková, Michaela
Advisor: Vokrojová, Renáta
Referee: Vostrá, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8920
Keywords: rodina;rodinné právo;mezinárodní úmluvy o lidských právech;rodičovství;ústava;Listina základních práv a svobod;dítě
Keywords in different language: family;family law;international conventions of human rights;parenthood;constitution;Charter of fundamental rights and freedoms;child
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje ústavním základům rodinných práv, které jsou zakotveny nejen v Listině základních práv a svobod České republiky, ale také v zákonné úpravě provádějící ústavní základy rodinných práv. V diplomové práci je srovnávána ústava České republiky a její zakotvení rodinných práv s ostatními ústavami evropských států, které jsou součástí Evropské unie. Na základě článku 10 ústavy České republiky, jsou mezinárodní smlouvy právně závazné a součástí právního řádu, tudíž jsou v této diplomové práci popsány mezinárodní smlouvy, které v sobě zaštiťují rodinná práva. Dále je v této diplomové práci popsán ústavní vývoj na území České republiky již od roku 1848 až do roku 1993. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku a v několika ustanoveních jsou zaručována rodinná práva a její příslušenství, tudíž v této diplomové práci jsou popsány pojmy související s rodinnými právy. Diplomová práce se kromě těchto problematik věnuje srovnání a popsaní "nového" občanského zákoníku se zákonem o rodině.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with the constitutional bases of family law, which are embedded in the Doctrine of basic human rights and freedoms of the Czech Republic, but also in the law adjustment which treats the constitutional bases of family law. In this diploma thesis, the constitution of the Czech Republic is compared to those of other European countries, which are part of the European Union. On the basis of paragraph 10 of the constitution of the Czech Republic, international treaties constitutionally embedded in our law and, therefore, international treaties which include family law, are treated in this thesis. Consequently, the development of the law in the Czech Republic from 1848 to 1993 is described in this thesis. The Doctrine of basic human rights and freedoms is part of the constitution and guarantees family rights; therefere terminology connected to family law is explained in this thesis. The thesis also describes and compares the new civil law with the family law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maskova final.pdfPlný text práce564,08 kBAdobe PDFView/Open
Maskova VO.pdfPosudek vedoucího práce574,39 kBAdobe PDFView/Open
Maskova HO.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Maskova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce300,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.