Název: Otázka osobní svobody ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Další názvy: Personal freedom within the meaning of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Autoři: Kulda, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Tronečková, Michaela
Oponent: Forejtová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8922
Klíčová slova: osobní svoboda;Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;článek 5;právo na svobodu a osobní bezpečnost;Evropský soud pro lidská práva;Listina základních práv a svobod;Rada Evropy;zbavení osobní svobody;zatčení;zadržení;vazba
Klíčová slova v dalším jazyce: personal freedom;European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;article 5;right to liberty and security of person;European court of human rights;Charter of fundamental rights and freedoms;Council of Europe;deprivation of personal freedom;arrest;detention;custody
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na podrobnou analýzu práva na osobní svobodu ve smyslu článku 5 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a to ve světle současné judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Článek 5 je velmi podrobné ustanovení, při jehož výkladu hraje klíčovou roli především judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Po definování pojmu osobní svobody a vymezení jeho koncepce v článku 5 je hlavní pozornost věnována dvěma oblastem tohoto ustanovení, a to jednak jednotlivým důvodům, kdy lze zbavení osobní svobody považovat za přípustné, a poté také zárukám, které musejí být garantovány osobám, které byly takto osobní svobody zbaveny. Součástí práce je i zhodnocení současné pozice Evropského soudu pro lidská práva a významu jeho judikatury v otázkách souvisejících s právem na osobní svobodu. Vzhledem k významnému harmonizačnímu vlivu článku 5 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod i na právní řády jednotlivých států se práce v závěru zabývá také problematikou úpravy práva na osobní svobodu v právním řádu České republiky, obsažené v článku 8 Listiny základních práv a svobod.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused to provide the reader with a deep analysis of the right to personal freedom within the meaning of Article 5 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Main emphasis is concurrently placed on recent case law of the European Court of human rights. Article 5 is a very detailed provision however its true meaning is construed by the case law of the European Court of human rights. After defining the meaning of the personal freedom, the thesis is aimed at two fields of Article 5. These are specific circumstances under which loss of liberty will be in compliance with Article 5 and safeguards or remedies which must be each affected person provided with. This thesis also deals with evaluation of the current position of the European Court of human rights and its case law concerning the right to personal freedom. The last part of the thesis is due to unifying impact of Article 5 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms focused to conception of personal freedom within the legislation of the Czech Republic, specifically in Article 8 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - final.pdfPlný text práce732,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulda TR.pdfPosudek vedoucího práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulda FO.pdfPosudek oponenta práce663,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulda prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce340,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.