Název: Právo na život a jeho reflexe v české ústavnosti
Další názvy: Right to life and its reflection in the Czech Constitution
Autoři: Sladká, Žaneta
Vedoucí práce/školitel: Vokrojová, Renáta
Oponent: Odehnalová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8925
Klíčová slova: právo na život;doktrína nedotknutelnosti osoby;interrupce;embryo;eutanázie;trest smrti;zákon o důstojné smrti
Klíčová slova v dalším jazyce: right to life;doctrine of inviolability of person;abortion;embryo;euthanasia;death penalty;death with dignity act
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analýza práva na život jak z hlediska českého ústavního práva, tak z hlediska práva mezinárodního a jeho zakotvení ve vybraných ústavách evropských států. Popisuje charakter práva na život jakožto základního lidského práva, které je garantované každému jedinci od narození do smrti bez rozdílu. Obsahem je taktéž otázka doktríny nedotknutelnosti osoby a její jednotlivé aspekty. Následuje podrobný rozbor jednotlivých odstavců článku 6 Listiny základních práv a svobod. V této souvislosti se práce zaměřuje i na chápání trestu smrti v českém právním řádu. Kapitola vybrané recentní problémy je věnována problematice interrupce čili umělého přerušení těhotenství a problematice euthanasie. Zaměřuje se zejména na způsoby legislativního řešení přípustnosti interrupce a euthanasie, ale i zakotvení v české právní úpravě. V kapitole náměty de lege ferenda práce pojednává o legislativní snaze legalizace euthanasie v České republice v souvislosti s návrhem zákona o důstojné smrti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this dissertation is to analyze the right to life embedded in the Czech constitutional law as well as in the international law and chosen constitutions of some European countries. It describes the right to life as the fundamental human right guaranteed to every person from birth to death without exception. It also deals with the doctrine of inviolability of a person and its various aspects. It is followed by a detailed analysis of individual paragraphs of Article 6 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The dissertation also focuses on the understanding of death penalty in the Czech law. One chapter is dedicated to abortions and euthanasia. In particular, it looks at the legislative solutions for the access to abortions and euthanasia and how it is embedded in the Czech law. Chapter de lege ferenda deals with legislative efforts to legalize euthanasia in connection with the bill on dignified death.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SladkaDP.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka VO.pdfPosudek vedoucího práce577,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka OD.pdfPosudek oponenta práce768,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce376,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8925

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.