Title: Právo na život jako přirozené právo člověka dle LZPS, mezinárodních smluv o lidských právech a související judikatury
Other Titles: The right to life as a natural right of man by Charter of Fundamental Rights and Freedoms, international human rights treaties and cases
Authors: Nguyenová, Erika
Advisor: Odehnalová, Jana
Referee: Vokrojová, Renáta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8936
Keywords: právo na život;základní lidská práva;mezinárodní smlouvy;trest smrti;interrupce;eutanázie;Listina základních práv a svobod
Keywords in different language: right to life;human rights;international treaties;abortion;capital punishment;euthanasia;Charter of fundamental rights and freedoms
Abstract: Předmětem práce je právo na život jako jedno ze základních práv člověka a jeho zakotvení v právním řádu České republiky a v textech mezinárodních smluv o lidských právech. Práce se zabývá právem na život ve smyslu přirozenoprávní teorie a přináší nástin k otázce přirozeného práva v průběhu vývoje právního myšlení. Klíčovým pramenem práva na život je pak Ústava České republiky a zejména LZPS, kterou se část práce zabývá a rozebírá význam jejího textu v souvislosti s tímto právem. Druhá polovina diplomové práce je věnována právním aspektům přirozeného práva, jako je otázka trestu smrti, interrupce nebo euthanasie.
Abstract in different language: The subject of this work is the right to life as one of the basic human rights and it´s place in the legal order of the Czech Republic and the text of international human rights treaties. The work deals with the right to life in terms of natural law theory and outlines the issue of natural law in the course of development of legal thought. A key source of the right to life is the Constitution of the Czech Republic, and especially the Charter of Human rights, which part of the work deals with and discusses the importance of text in the context of this law. The second half of the thesis is devoted to the legal aspects of natural law, such as the issue of the death penalty, abortion or euthanasia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-_Nguyenova_final.pdfPlný text práce656,97 kBAdobe PDFView/Open
Nguyenova OD.pdfPosudek vedoucího práce773,81 kBAdobe PDFView/Open
Nguyenova VO.pdfPosudek oponenta práce691,29 kBAdobe PDFView/Open
Nguyenova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce470,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.