Název: Právo na život jako přirozené právo člověka dle LZPS, mezinárodních smluv o lidských právech a související judikatury
Další názvy: The right to life as a natural right of man by Charter of Fundamental Rights and Freedoms, international human rights treaties and cases
Autoři: Nguyenová, Erika
Vedoucí práce/školitel: Odehnalová, Jana
Oponent: Vokrojová, Renáta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8936
Klíčová slova: právo na život;základní lidská práva;mezinárodní smlouvy;trest smrti;interrupce;eutanázie;Listina základních práv a svobod
Klíčová slova v dalším jazyce: right to life;human rights;international treaties;abortion;capital punishment;euthanasia;Charter of fundamental rights and freedoms
Abstrakt: Předmětem práce je právo na život jako jedno ze základních práv člověka a jeho zakotvení v právním řádu České republiky a v textech mezinárodních smluv o lidských právech. Práce se zabývá právem na život ve smyslu přirozenoprávní teorie a přináší nástin k otázce přirozeného práva v průběhu vývoje právního myšlení. Klíčovým pramenem práva na život je pak Ústava České republiky a zejména LZPS, kterou se část práce zabývá a rozebírá význam jejího textu v souvislosti s tímto právem. Druhá polovina diplomové práce je věnována právním aspektům přirozeného práva, jako je otázka trestu smrti, interrupce nebo euthanasie.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this work is the right to life as one of the basic human rights and it´s place in the legal order of the Czech Republic and the text of international human rights treaties. The work deals with the right to life in terms of natural law theory and outlines the issue of natural law in the course of development of legal thought. A key source of the right to life is the Constitution of the Czech Republic, and especially the Charter of Human rights, which part of the work deals with and discusses the importance of text in the context of this law. The second half of the thesis is devoted to the legal aspects of natural law, such as the issue of the death penalty, abortion or euthanasia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-_Nguyenova_final.pdfPlný text práce656,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nguyenova OD.pdfPosudek vedoucího práce773,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nguyenova VO.pdfPosudek oponenta práce691,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nguyenova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce470,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8936

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.