Title: Zlomky v učivu matematiky
Other Titles: Fractions in teaching mathematics
Authors: Pixová, Magdalena
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8944
Keywords: zlomky;operátor;celek;části;pracovní listy
Keywords in different language: fractions;operator;whole;parts;working sheets
Abstract: Má diplomová práce představuje ucelený studijní materiál, týkající se oboru zlomků na prvním stupni základní školy a jeho zavádění do školní praxe. V teoretické části se zaměřuji na historii zlomků, jejich vymezení, na početní operace se zlomky, porovnávání zlomků a zlomek jako operátor. V této části se také zamýšlím nad postavením žáka v procesu matematického vzdělávání. V praktické části jsem se zaměřila na vytvoření souboru pracovních listů a didaktických her k zavádění zlomků na prvním stupni. Zaměřila jsem se na vybrané žáky 1. až 5. ročníku ze Základní školy v Borku u Českých Budějovic, se kterými jsem spolupracovala na praktickém prověření přiměřenosti, srozumitelnosti a efektivnosti mých pracovních listů a na vhodnosti a atraktivnosti didaktických her. Součástí práce je také soubor pracovních listů a didaktických her, v příloze přikládám dětmi vypracované pracovní listy.
Abstract in different language: My diploma work presents the complete study material concerning the branch of fractions at the 1st level of the basic school and its setting up into the practise. In the theoretical part I focus on the history of fractions, their definitions, on the arithmetic operations with fractions, comparing the fractions and on the fraction as an operator. In this part I also deal with the position of the pupil in the process of mathematical education. In the practical part I concentrated on the creation of the set of working sheets and didactic games to introduce the fractions at the 1st level. I have chosen pupils from the 1st to the 5th forms of the basic school in Borek near České Budějovice, with whom I have worked to prove practically the adequacy, comprehensibility and effectivity of my working sheets and to prove the suitability and attractivity of the didactic games. The work includes the set of working sheets and didactic games, in the attachment there are enclosed the working sheets completed by the pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zpracovani diplomove prace 3.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Pixova - ved..pdfPosudek vedoucího práce125,27 kBAdobe PDFView/Open
XV. Oponentni posudek diplomove prace_ Pixova.pdfPosudek oponenta práce46,37 kBAdobe PDFView/Open
Pixova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce49,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.