Název: Výroba didaktických pomůcek pro výuku na 1. st. ZŠ
Další názvy: The production of didactic aids for teaching at primary school
Autoři: Sovová, Vanda
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8951
Klíčová slova: didaktická pomůcka;učební pomůcky;pracovní výchova na 1. stupni ZŠ;vlastní výroba;mladší školní věk;didaktické zásady;vývoj dítěte.
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic tool;teaching aids;work education at primary education;own manufacture;early school age;didactic principles;child development
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje formy pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. Vysvětluje základní pojmy a materiály související s pracovní výchovou. Manuální práce je důležitá pro rozvoj žákových schopností a dovedností. Proto v práci popisuji rozvoj dítěte v mladším školním věku. Hlavně složky tělesného, psychického, pohybového a sociálního vývoje. Definovala jsem pojmy didaktický prostředek a učební pomůcka. Zaměřila jsem se právě na materiální didaktické prostředky. V dalších kapitolách navazuji popisem jednotlivých klasických i moderních učebních pomůcek, které se ve školách používají. Cílem praktické části bylo propojit pracovní výchovu a učební pomůcky, tedy ukázat možnosti a výhody vlastní výroby těchto pomůcek s dětmi. Navrhla jsem náměty pro výrobu pomůcek, které rozvíjí konkrétní oblasti - hudební, pohybové a kognitivní dovednosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the forms of work education at primary school. It explains the basic terms and materials related to the work education. Manual work is important for the development of pupil's abilities and skills. Therefore, I describe the development of a child in the early school age - the main components of physical, psychological, motor and social development. I have defined the terms didactic tool and teaching aid. I focused on didactic material resources. In the following chapters, I continue describing each classic and modern teaching aids that are used in schools. Objective of practical part was to combine work education and teaching aids to show the possibilities and advantages of its own production with children. I suggested ideas for making tools, which develops specific areas - music, movement and cognitive skills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SOVOVA_VANDA.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sovova posudek na DP.pdfPosudek vedoucího práce26,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sovova - opon..pdfPosudek oponenta práce122,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sovova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8951

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.