Title: Výroba didaktických pomůcek pro výuku na 1. st. ZŠ
Other Titles: The production of didactic aids for teaching at primary school
Authors: Sovová, Vanda
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8951
Keywords: didaktická pomůcka;učební pomůcky;pracovní výchova na 1. stupni ZŠ;vlastní výroba;mladší školní věk;didaktické zásady;vývoj dítěte.
Keywords in different language: didactic tool;teaching aids;work education at primary education;own manufacture;early school age;didactic principles;child development
Abstract: Tato diplomová práce popisuje formy pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. Vysvětluje základní pojmy a materiály související s pracovní výchovou. Manuální práce je důležitá pro rozvoj žákových schopností a dovedností. Proto v práci popisuji rozvoj dítěte v mladším školním věku. Hlavně složky tělesného, psychického, pohybového a sociálního vývoje. Definovala jsem pojmy didaktický prostředek a učební pomůcka. Zaměřila jsem se právě na materiální didaktické prostředky. V dalších kapitolách navazuji popisem jednotlivých klasických i moderních učebních pomůcek, které se ve školách používají. Cílem praktické části bylo propojit pracovní výchovu a učební pomůcky, tedy ukázat možnosti a výhody vlastní výroby těchto pomůcek s dětmi. Navrhla jsem náměty pro výrobu pomůcek, které rozvíjí konkrétní oblasti - hudební, pohybové a kognitivní dovednosti.
Abstract in different language: This thesis describes the forms of work education at primary school. It explains the basic terms and materials related to the work education. Manual work is important for the development of pupil's abilities and skills. Therefore, I describe the development of a child in the early school age - the main components of physical, psychological, motor and social development. I have defined the terms didactic tool and teaching aid. I focused on didactic material resources. In the following chapters, I continue describing each classic and modern teaching aids that are used in schools. Objective of practical part was to combine work education and teaching aids to show the possibilities and advantages of its own production with children. I suggested ideas for making tools, which develops specific areas - music, movement and cognitive skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SOVOVA_VANDA.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
Sovova posudek na DP.pdfPosudek vedoucího práce26,36 kBAdobe PDFView/Open
Sovova - opon..pdfPosudek oponenta práce122,66 kBAdobe PDFView/Open
Sovova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.