Title: Vybrané kapitoly z elementární algebry
Other Titles: Selected chapters from elementary algebra
Authors: Kryč, Jiří
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8961
Keywords: dělitel;společný dělitel;největší společný dělitel;násobek;společný násobek;nejmenší společný násobek;Euklidův algoritmus;Bezoutova věta;Eulerova věta;Fermatova věta;kongruence;lineární kongruence;diofantická rovnice
Keywords in different language: divisor;common divisor;greatest common divisor;multiple;common multiple;least common multiple;Eucledean algorithm;Bezout's theorem;Euler's theorem;Fermat's theorem;congruence;linear congruences;diophantine equation
Abstract: Tato práce se zabývá hledáním největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. V této práci bylo jedním z hlavních cílů aplikovat tyto pojmy do praktických úkolů a reálných úloh. Bez největšího společného dělitele bychom nebyli schopni najít řešení diofantických rovnic a hledání kongruencí podle modulu by též nebylo možné. Práce by mohla být využita při výuce matematiky na vysoké škole (střední škole, gymnáziu). Obzvlášť se hodí do předmětu Elementární algebra (KMT/ELA) nebo jako materiál pro výuku klasické matematiky, kde by mohla být použita pro představu, jak matematika pracuje.
Abstract in different language: This work deals with finding the greatest common divisor and least common multiple. In this work, one of the main target was, to apply these concepts to practical tasks and real exercises. Without the greatest common divisor we have not been able to find a solution of Diophantine equations and a search of Congruence according to the module wouldn´t also be possible. The work could be used in teaching mathematics at the university (secondary school, high school). Particularly it suits to the subject elementary algebra or as a material for the teaching of classical mathematics, where it could be used for an idea how mathematics works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane kapitoly z elementarni algebry - Jiri Kryc, 2013.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Kryc.pdfPosudek vedoucího práce32,57 kBAdobe PDFView/Open
posudek_kryc.pdfPosudek oponenta práce52,07 kBAdobe PDFView/Open
Kryc - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.