Název: Vybrané kapitoly z elementární algebry
Další názvy: Selected chapters from elementary algebra
Autoři: Kryč, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8961
Klíčová slova: dělitel;společný dělitel;největší společný dělitel;násobek;společný násobek;nejmenší společný násobek;Euklidův algoritmus;Bezoutova věta;Eulerova věta;Fermatova věta;kongruence;lineární kongruence;diofantická rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: divisor;common divisor;greatest common divisor;multiple;common multiple;least common multiple;Eucledean algorithm;Bezout's theorem;Euler's theorem;Fermat's theorem;congruence;linear congruences;diophantine equation
Abstrakt: Tato práce se zabývá hledáním největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku. V této práci bylo jedním z hlavních cílů aplikovat tyto pojmy do praktických úkolů a reálných úloh. Bez největšího společného dělitele bychom nebyli schopni najít řešení diofantických rovnic a hledání kongruencí podle modulu by též nebylo možné. Práce by mohla být využita při výuce matematiky na vysoké škole (střední škole, gymnáziu). Obzvlášť se hodí do předmětu Elementární algebra (KMT/ELA) nebo jako materiál pro výuku klasické matematiky, kde by mohla být použita pro představu, jak matematika pracuje.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with finding the greatest common divisor and least common multiple. In this work, one of the main target was, to apply these concepts to practical tasks and real exercises. Without the greatest common divisor we have not been able to find a solution of Diophantine equations and a search of Congruence according to the module wouldn´t also be possible. The work could be used in teaching mathematics at the university (secondary school, high school). Particularly it suits to the subject elementary algebra or as a material for the teaching of classical mathematics, where it could be used for an idea how mathematics works.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vybrane kapitoly z elementarni algebry - Jiri Kryc, 2013.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho DP - Kryc.pdfPosudek vedoucího práce32,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_kryc.pdfPosudek oponenta práce52,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kryc - prot..pdfPrůběh obhajoby práce35,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.