Title: Hodnocení polohové přesnosti vybraných starých map (druhá polovina sedmnáctého století)
Other Titles: Positional accuracy evaluation of selected old maps that were made in the second half of the seventeenth century
Authors: Štičková, Romana
Advisor: Čechurová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8967
Keywords: kartografie;Visscherova mapa;Seutterova mapa;Janssoniova mapa;stará mapa;obsah mapy;jazyk mapy;přesnost mapy;měřítko mapy;České království
Keywords in different language: cartography;map by Visscher;map by Seutter;map by Janssonius;old map;map content;map language;map accuracy;map scale;Kingdom of Bohemia
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením polohové přesnosti a posouzením obsahu a jazyka starých map. Více prostoru je věnováno vymezení hodnoty číselného měřítka těchto map. Některé charakteristiky map jsou vizualizovány pomocí software MapAnalyst a ArcGIS. Pro účel této práce jsou vybrány tři mapy Království českého, konkrétně: Visscherova, Seutterova a Janssoniova. Tyto mapy jsou mezi sebou porovnány. Diplomová práce je zaměřena především na praktické řešení dané problematiky. Přináší původní poznatky o mapách, které dosud nebyly zkoumány.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the evaluation of positional accuracy and it reviews the content and language of old maps. Main part of this thesis is focused on determination of the value of numeric scales of these maps. Some of their characteristics are visualized by software as MapAnalyst and ArcGIS. Three maps of the Czech Kingdom were chosen for these purposes, concretely maps made by Visscher, Seutter and Janssonius. These three maps are compared with each other. This thesis is primarily focused on the practical solutions and it publishes new findings about these maps that have not been published by anyone before.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stickova_DP_hodnoceni_polohove_presnosti.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
stickova v.pdfPosudek vedoucího práce597,53 kBAdobe PDFView/Open
stickova o.pdfPosudek oponenta práce792,91 kBAdobe PDFView/Open
stickova.pdfPrůběh obhajoby práce136,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.