Title: Vývoj pracovního trhu na Přešticku
Other Titles: Development of labor market Přešticku
Authors: Králiková, Renata
Advisor: Dokoupil, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8968
Keywords: nezaměstnanost;trh práce;SO ORP Přeštice;primární;sekundární sektor
Keywords in different language: Unemployment;labor market;SO ORP Přeštice;primary;secondary sector
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj nezaměstnanosti v obcích ORP Přeštice v letech 2002 ? 2011 se zaměřením na primární a sekundární sektor. Geografická charakteristika vybraného území, vývoj počtu obyvatel a počet ekonomicky aktivních obyvatel jsou důležitým ukazatel pro rozvoj míry nezaměstnanosti. Cílem této diplomové práce je zhodnocení, jak se vyvíjela míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Přeštice. Dále se práce zabývá zmapováním důležitých společností, které na daném místě působí, a jakým způsobem ovlivňují míru nezaměstnanosti. Pomocí kartogramů zkoumá, jaký vliv má dopravní infrastruktura a poloha obce na vývoj nezaměstnanosti v obcích SO ORP Přeštice. V kartogramu je dále znázorněno, jaký byl celkový rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi rokem 2002 a 2011. Za pomoci statistických dat, internetových zdrojů, literatury a personálních pracovníků daných společností je zhodnocen vývoj nezaměstnanosti v obcích ORP Přeštice v letech 2002 ? 2011.
Abstract in different language: The thesis is focused on the development of unemployment in villages SO ORP Přeštice in the years 2002 ? 2011 with a focus on primary and secondary sector. Geographic characteristics of the selected area, size of population and the number of economically active population are those of important indicators for the development of the unemployment rate. The aim of this thesis is to evaluate how the unemployment has been developing in the villages of SO ORP Přeštice. The thesis also deals with the mapping of important companies operating in the area, and with how they affect the unemployment rate. Using cartograms the author examines the influence of the transport infrastructure and the village location on the development of unemployment in the villages of SO ORP Přeštice. The cartogram furthermore shows how the total difference between the unemployment rates in the years 2002 - 2011 looked like. Based on statistical data, Internet resources, literature and the company staff knowledge the development of unemployment in the villages of Přeštice district from the year 2002 to the year 2011 is evaluated in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
KRALIKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce637,33 kBAdobe PDFView/Open
KRALIKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce891,24 kBAdobe PDFView/Open
kralikova p.pdfPrůběh obhajoby práce206,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.