Title: Transformace v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě
Other Titles: Transformation in the home for people with disabilities in Stod
Authors: Ludvíková, Tereza
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9013
Keywords: mentální a kombinované postižení;domov pro osoby se zdravotním postižením;DOZP Stod;transformace pobytových sociálních služeb
Keywords in different language: mental and combined disability;home for handicaped;DOZP Stod;transformation of residential social services
Abstract: Bakalářská práce je vypracována na téma: ?Transformace v DOZP Stod.? Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol. V první z těchto kapitol autorka popisuje výzkumný problém, aby případné čtenáře uvedla do dané problematiky. V dalších kapitolách se autorka zabývá cílovou skupinou, domovy pro osoby se zdravotním postižením, DOZP Stod a procesem transformace v DOZP Stod. V praktické části autorka vyhodnocuje rozhovor, analyzuje získaná data a shrnuje výsledky této práce.
Abstract in different language: The thesis is elaborated on the theme: "Transformation in DOZP Stod." Thesis is divided into two parts, namely the theoretical and practical. The theoretical part is divided into five chapters. In the first of these chapters the author describes the research problem that any reader put into the issue. In the following chapters the author deals with the target group, homes for the handicaped, DOZP Stod and the process of transformation in DOZP Stod. In the practical part the author evaluates the interview, analyzes the data and summarizes the results of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transformace v DOZP Stod (Ludvikova).pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Ludvikova VP.pdfPosudek vedoucího práce20,54 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova OP.pdfPosudek oponenta práce20,5 kBAdobe PDFView/Open
Ludvikova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.