Title: Možnosti a meze zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory na území města Plzně
Other Titles: Possibilities and limits of implementing reminiscence therapy in facilities for the elderly in Pilsen
Authors: Belšánová, Soňa
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9014
Keywords: reminiscenční terapie;reminiscence;stárnutí;stáří;senior
Keywords in different language: reminiscence therapy;reminiscence;aging;old age;senior
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory. Klade si za cíl zhodnotit možnosti a meze zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory na území města Plzně. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která ve třech kapitolách popisuje problematiku stárnutí, stáří, a problémy s nimi spojené, dále pak vymezuje obsah pojmu reminiscenční terapie, uvádí přístupy k ní, její formy a pomůcky při ní používané.Ve třetí kapitole se čtenář seznámí s konkrétními domovy na území města Plzně a s organizacemi, pod které tyto domovy spadají. Praktická část se zabývá metodologií, podává výsledky výzkumného šetření a shrnutí výsledků. Šetření bylo prováděno za využití dvou výzkumných metod, a to polo ? strukturovaného rozhovoru a dotazníku.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the implementation of reminiscence therapy in facilities or the elderly in Pilsen. The work aims to evaluate the possibilities and limits of implementing reminiscence therapy in facilities for the elderly in Pilsen. Bachelor thesis contains a theoretical part, which in three chapters describes the problem of aging, old age and problems associated with them, as well as containing the term reminiscence therapy and access to it, with its forms and tools used in it. In the third chapter the reader is apprised with the specific homes in Pilsen and the organizations under which these homes belong. The practical part describes the methodology, given the results of the research and a summary of the results. The research was conducted using two research methods, semi - structured interview and a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belsanova_BP_2013.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Belsanova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,97 kBAdobe PDFView/Open
Belsanova OP.pdfPosudek oponenta práce19,14 kBAdobe PDFView/Open
Belsanova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.