Název: Možnosti a meze zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory na území města Plzně
Další názvy: Possibilities and limits of implementing reminiscence therapy in facilities for the elderly in Pilsen
Autoři: Belšánová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9014
Klíčová slova: reminiscenční terapie;reminiscence;stárnutí;stáří;senior
Klíčová slova v dalším jazyce: reminiscence therapy;reminiscence;aging;old age;senior
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory. Klade si za cíl zhodnotit možnosti a meze zavádění reminiscenční terapie v zařízeních pro seniory na území města Plzně. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která ve třech kapitolách popisuje problematiku stárnutí, stáří, a problémy s nimi spojené, dále pak vymezuje obsah pojmu reminiscenční terapie, uvádí přístupy k ní, její formy a pomůcky při ní používané.Ve třetí kapitole se čtenář seznámí s konkrétními domovy na území města Plzně a s organizacemi, pod které tyto domovy spadají. Praktická část se zabývá metodologií, podává výsledky výzkumného šetření a shrnutí výsledků. Šetření bylo prováděno za využití dvou výzkumných metod, a to polo ? strukturovaného rozhovoru a dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the implementation of reminiscence therapy in facilities or the elderly in Pilsen. The work aims to evaluate the possibilities and limits of implementing reminiscence therapy in facilities for the elderly in Pilsen. Bachelor thesis contains a theoretical part, which in three chapters describes the problem of aging, old age and problems associated with them, as well as containing the term reminiscence therapy and access to it, with its forms and tools used in it. In the third chapter the reader is apprised with the specific homes in Pilsen and the organizations under which these homes belong. The practical part describes the methodology, given the results of the research and a summary of the results. The research was conducted using two research methods, semi - structured interview and a questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Belsanova_BP_2013.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belsanova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belsanova OP.pdfPosudek oponenta práce19,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belsanova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.