Title: Kvalita využívání volného času u osob s mentálním a kombinovaným postižením v Plzni
Other Titles: The quality of spending free time by individuals with mental and combined disorder in Pilsen
Authors: Moulisová, Eva
Advisor: Slowík, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9015
Keywords: mentální postižení;kombinované postižení;osoby s postižením;volný čas;kvalita volného času;volnočasové aktivity;sociální služby;nabídka volnočasových aktivit
Keywords in different language: mental disorder;combined disorder;individuals with disorder;leisure time;quality of leisure time;leisure activities;social services;offer of leisure activities
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem volného času a volnočasových aktivit u osob s mentálním a kombinovaným postižením na území města Plzně. Cílem této práce je nalézt celkový pohled na tuto problematiku. Zjistit, jak lidé s tímto druhem postižením tráví svůj volný čas v prostředí organizací. Které volnočasové aktivity realizují v domácím prostředí a zda v Plzni nějaké volnočasové aktivity těmto lidem chybí. Bakalářská práce je členěna do dvou částí, jedná se o teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu mentální a kombinované postižení, jejich členěním a příčinám vzniku. Dále se zde čtenář seznamuje s pojmy volný čas, kvalita volného času a s volnočasovými aktivitami. V závěru teoretické části je umístěna kapitola, která se zabývá sociálními službami pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, díky kterým mohou tito lidé trávit svůj volný čas. Praktická část má za úkol čtenáře seznámit s výzkumným problémem, použitými výzkumnými metodami a výzkumným souborem. Dále získat prostřednictvím smíšeného výzkumu informace k naplnění hlavního výzkumného cíle a tří dílčích cílů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with topics "leisure time" and "leisure time activities" in connection with persons with mental impairment and combined impairment in the Plzeň city region. The main goal of this bachelor thesis is to find out the general view about this problematics. To find out, how these people do spend their leisure time within organizations. Which leisure activities they carry out at home and which leisure activities are missing to those people. This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part deals with definition of concepts "mental impairment" and "combined impairment", theirs classification and theirs aetiologies. Furthermore, the reader will become familiar with concept "leisure time", "quality of leisure time" and "leisure time activities". At the end of the teoretical part, there is a chapter dealing with the social services for persons with mental impairment and combined impairment, thanks to them those people are able to realize their leisure time activities. The main goal of the practical part is to familiarize the reader with the problem of the research, research methods and basic set for the research. It is also aimed to gather informations via mixed research, to fullfill the main objective of the research and three secondary objectives of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Eva Moulisova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
moulisova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,41 kBAdobe PDFView/Open
moulisova OP.pdfPosudek oponenta práce59,8 kBAdobe PDFView/Open
moulisova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.