Název: Kvalita využívání volného času u osob s mentálním a kombinovaným postižením v Plzni
Další názvy: The quality of spending free time by individuals with mental and combined disorder in Pilsen
Autoři: Moulisová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9015
Klíčová slova: mentální postižení;kombinované postižení;osoby s postižením;volný čas;kvalita volného času;volnočasové aktivity;sociální služby;nabídka volnočasových aktivit
Klíčová slova v dalším jazyce: mental disorder;combined disorder;individuals with disorder;leisure time;quality of leisure time;leisure activities;social services;offer of leisure activities
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem volného času a volnočasových aktivit u osob s mentálním a kombinovaným postižením na území města Plzně. Cílem této práce je nalézt celkový pohled na tuto problematiku. Zjistit, jak lidé s tímto druhem postižením tráví svůj volný čas v prostředí organizací. Které volnočasové aktivity realizují v domácím prostředí a zda v Plzni nějaké volnočasové aktivity těmto lidem chybí. Bakalářská práce je členěna do dvou částí, jedná se o teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu mentální a kombinované postižení, jejich členěním a příčinám vzniku. Dále se zde čtenář seznamuje s pojmy volný čas, kvalita volného času a s volnočasovými aktivitami. V závěru teoretické části je umístěna kapitola, která se zabývá sociálními službami pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, díky kterým mohou tito lidé trávit svůj volný čas. Praktická část má za úkol čtenáře seznámit s výzkumným problémem, použitými výzkumnými metodami a výzkumným souborem. Dále získat prostřednictvím smíšeného výzkumu informace k naplnění hlavního výzkumného cíle a tří dílčích cílů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with topics "leisure time" and "leisure time activities" in connection with persons with mental impairment and combined impairment in the Plzeň city region. The main goal of this bachelor thesis is to find out the general view about this problematics. To find out, how these people do spend their leisure time within organizations. Which leisure activities they carry out at home and which leisure activities are missing to those people. This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part deals with definition of concepts "mental impairment" and "combined impairment", theirs classification and theirs aetiologies. Furthermore, the reader will become familiar with concept "leisure time", "quality of leisure time" and "leisure time activities". At the end of the teoretical part, there is a chapter dealing with the social services for persons with mental impairment and combined impairment, thanks to them those people are able to realize their leisure time activities. The main goal of the practical part is to familiarize the reader with the problem of the research, research methods and basic set for the research. It is also aimed to gather informations via mixed research, to fullfill the main objective of the research and three secondary objectives of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Eva Moulisova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
moulisova VP.pdfPosudek vedoucího práce58,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
moulisova OP.pdfPosudek oponenta práce59,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
moulisova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.