Title: Strategie fundraisingu neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni
Other Titles: Fundraising strategies of nonprofit organizations intended on work with socially excluded backgrounds in Pilsen
Authors: Stieberová, Nikola
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9018
Keywords: fundraising;fundraisingová strategie;občanská společnosti;neziskový sektor;nestátní neziskové organizace;sociální práce;sociální služby;sociální politika;soiciální vyloučení
Keywords in different language: fundraising;fundraising strategy;civil society;non-profit sector;non-governmental non-profit organizations;social work;social services;social policy;social exclusion
Abstract: Záměrem hlavního tématu této bakalářské práce bylo nastínění fundraisingových strategií neziskových organizací, zabývající se problematikou dětí a mládeže ze sociálně vyloučeného prostředí. Teoretická část byla rozčleněna do několika kapitol, které se zabývají problematickou občanské společnosti, neziskového sektoru, sociální práce, sociálních služeb, sociální politiky, sociálního vyloučení, a dále pak kapitola o fundraisingu, osobě fundraisera nebo metodách fundraisingu. V praktické části byla popsána metodologie výzkumného šetření. Hlavním výzkumným cílem bylo "zjistit, jaké strategie fundraisingu používají neziskové organizace zaměřené na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni." Ve výzkumném šetření bylo užito dotazníku, na jehož základě byly zanalyzovány jednotlivé strategie organizací, jejich financování, používané metody fundraisingu a pravidelnost udržení kontaktu s donory.
Abstract in different language: The intention of the main topic of this bachelor thesis was outline of some examples of the fundraising strategies of non-profit organizations dealing with children and young people from socially excluded backgrounds. The theoretical part is divided into several chapters that deal with the problematic of civil society, NGOs, social work, social services, social policy and social exclusion, followed by chapter about fundraising, person of fundraingu or fundraising mathods. In the practical part describes the research methodology. The main research aimed to "determine what strategie of fundraising are used by non-profit organization focused on working with children from socially excluded backgrounds in Pilsen." In research was used questionnaire, on the basis of individual strategies of fundraising were analyzed in organizations, their funding, the methods of fundraising and regularity maintaining contact with donors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stieberova.pdfPlný text práce891,15 kBAdobe PDFView/Open
Stieberova VP.pdfPosudek vedoucího práce47,72 kBAdobe PDFView/Open
stieberova OP.pdfPosudek oponenta práce48,29 kBAdobe PDFView/Open
stieberova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.