Title: Využití reminiscenční terapie v práci se seniory v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni
Other Titles: Usage of reminiscence therapy in the work with elderly in St. George Seniors´ home in Pilsen
Authors: Janouškovcová, Pavla
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9030
Keywords: reminiscenční terapie;senior;stárnutí;stáří;vzpomínání
Keywords in different language: reminiscence therapy;senior;aging;old age;reminiscence
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce byla problematika využití skupinové reminiscenční terapie v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni. Teoretická část byla rozčleněna do několika kapitol, které se zabývají problematikou stáří, stárnutí a na samotnou reminiscenční terapii jako metodu práce s klientem, její vznik, vývoj a formy. V praktické části byl čtenář seznámen se samotným zařízením a základními terapeutickými přístupy a aktivizačními činnostmi, kterými se zabývá. Dále byla popsána metodologie výzkumného šetření. Výzkumná část pak byla konkrétně zaměřena na průběh a přínos terapie. Šetření bylo prováděno za využití dvou výzkumných metod ? polostrukturovaného dotazníku a zúčastněného pozorování. Na základě výzkumného šetření byla navržena doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis was usage of reminiscence therapy in the work with elderly in St. George Seniors´ home in Pilsen. The theoretical part was divided into several chapters which deal with the aging, the old age and the reminiscence therapy as a method of work with clients. The theoretical part deals with the formation and evolution of reminiscence therapy and with forms of therapy. The practical part presents St. George Seniors´ home, basic therapeutical activities and activating work. The practical part describes the research methodology. The research is focused on process and benefits of therapy. The survey was carried out by two research methods - semi-structured interview and participant observation. Recommendations for practice are based on research survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janouskovcova_Pavla.pdfPlný text práce641,05 kBAdobe PDFView/Open
janouskovcova VP.pdfPosudek vedoucího práce60,61 kBAdobe PDFView/Open
Janouskovcova OP.pdfPosudek oponenta práce21,1 kBAdobe PDFView/Open
janouskovcova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.