Název: Využití reminiscenční terapie v práci se seniory v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni
Další názvy: Usage of reminiscence therapy in the work with elderly in St. George Seniors´ home in Pilsen
Autoři: Janouškovcová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9030
Klíčová slova: reminiscenční terapie;senior;stárnutí;stáří;vzpomínání
Klíčová slova v dalším jazyce: reminiscence therapy;senior;aging;old age;reminiscence
Abstrakt: Hlavním tématem této bakalářské práce byla problematika využití skupinové reminiscenční terapie v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni. Teoretická část byla rozčleněna do několika kapitol, které se zabývají problematikou stáří, stárnutí a na samotnou reminiscenční terapii jako metodu práce s klientem, její vznik, vývoj a formy. V praktické části byl čtenář seznámen se samotným zařízením a základními terapeutickými přístupy a aktivizačními činnostmi, kterými se zabývá. Dále byla popsána metodologie výzkumného šetření. Výzkumná část pak byla konkrétně zaměřena na průběh a přínos terapie. Šetření bylo prováděno za využití dvou výzkumných metod ? polostrukturovaného dotazníku a zúčastněného pozorování. Na základě výzkumného šetření byla navržena doporučení pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor thesis was usage of reminiscence therapy in the work with elderly in St. George Seniors´ home in Pilsen. The theoretical part was divided into several chapters which deal with the aging, the old age and the reminiscence therapy as a method of work with clients. The theoretical part deals with the formation and evolution of reminiscence therapy and with forms of therapy. The practical part presents St. George Seniors´ home, basic therapeutical activities and activating work. The practical part describes the research methodology. The research is focused on process and benefits of therapy. The survey was carried out by two research methods - semi-structured interview and participant observation. Recommendations for practice are based on research survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Janouskovcova_Pavla.pdfPlný text práce641,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janouskovcova VP.pdfPosudek vedoucího práce60,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskovcova OP.pdfPosudek oponenta práce21,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janouskovcova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9030

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.