Název: Možnosti vzdělávání a kariérního růstu učitelů ZŠ Přeštice
Další názvy: Possibilities of education and career growth of teachers of Basic School in Přeštice
Autoři: Volfová Naxerová, Olga
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9031
Klíčová slova: profese učitele;vzdělávání učitelů;standardy učitelů;kariérní řád učitelů;kariérní růst učitelů
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching profession;teacher education;teachers´standards;career system of teachers;career growth of teachers
Abstrakt: Bakalářská práce mapuje oblast dalšího vzdělávání a kariérního růstu učitelů, popisuje daný legislativní rámec této oblasti. V teoretické části jsou vymezeny charakteristické rysy učitelské profese, pracovní činnosti a profesní kompetence učitele a rozebírá se téma standardů profese učitele jak v České republice, tak na Slovensku a ve Velké Británii. Je zde popsán legislativní rámec této oblasti zejména s ohledem na kvalifikační požadavky a na požadavky na další vzdělávání učitelů. Práce dále řeší otázky motivace učitele k dalšímu vzdělávání, uvádí podrobné informace týkající se kariérního řádu a kariérního růstu učitelů. Praktická část práce obsahuje výzkumnou sondu do pedagogické praxe v ZŠ Přeštice, v rámci které jsou zkoumány zejména otázky z oblasti dalšího vzdělávání a kariérního růstu učitelů této školy. Dále je uveden návrh vytvoření a využití databáze vzdělávání a kariérního růstu učitelů ZŠ Přeštice.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted bachelor thesis surveys and analyses the area of teacher education and career growth and describes connected legislation. In the theoretical part there are defined characteristics of teachers profession, working activities and teachers´ competences. The next topic is teachers´standards in the Czech Republic, in the Slovak Republic and in Great Britain. Further it is defined the legislation framework of this area with connection to qualification needs and teacher education needs. Thesis solves the questions of motivation teachers to their education and presents detailed information about career system and career growth of teachers. The practical part of this thesis includes research probe at the Basic School in Přeštice which examines especially the questions of teachers education and career growth. Research probe is supplemented with the suggestion of creating and using the school database of teacher education and career growth.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Olga Volfova Naxerova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volfova VP.pdfPosudek vedoucího práce45,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volfova O.pdfPosudek oponenta práce12,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volfova Naxerova OP.pdfPrůběh obhajoby práce49,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9031

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.