Title: Možnosti vzdělávání a kariérního růstu učitelů ZŠ Přeštice
Other Titles: Possibilities of education and career growth of teachers of Basic School in Přeštice
Authors: Volfová Naxerová, Olga
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9031
Keywords: profese učitele;vzdělávání učitelů;standardy učitelů;kariérní řád učitelů;kariérní růst učitelů
Keywords in different language: teaching profession;teacher education;teachers´standards;career system of teachers;career growth of teachers
Abstract: Bakalářská práce mapuje oblast dalšího vzdělávání a kariérního růstu učitelů, popisuje daný legislativní rámec této oblasti. V teoretické části jsou vymezeny charakteristické rysy učitelské profese, pracovní činnosti a profesní kompetence učitele a rozebírá se téma standardů profese učitele jak v České republice, tak na Slovensku a ve Velké Británii. Je zde popsán legislativní rámec této oblasti zejména s ohledem na kvalifikační požadavky a na požadavky na další vzdělávání učitelů. Práce dále řeší otázky motivace učitele k dalšímu vzdělávání, uvádí podrobné informace týkající se kariérního řádu a kariérního růstu učitelů. Praktická část práce obsahuje výzkumnou sondu do pedagogické praxe v ZŠ Přeštice, v rámci které jsou zkoumány zejména otázky z oblasti dalšího vzdělávání a kariérního růstu učitelů této školy. Dále je uveden návrh vytvoření a využití databáze vzdělávání a kariérního růstu učitelů ZŠ Přeštice.
Abstract in different language: Submitted bachelor thesis surveys and analyses the area of teacher education and career growth and describes connected legislation. In the theoretical part there are defined characteristics of teachers profession, working activities and teachers´ competences. The next topic is teachers´standards in the Czech Republic, in the Slovak Republic and in Great Britain. Further it is defined the legislation framework of this area with connection to qualification needs and teacher education needs. Thesis solves the questions of motivation teachers to their education and presents detailed information about career system and career growth of teachers. The practical part of this thesis includes research probe at the Basic School in Přeštice which examines especially the questions of teachers education and career growth. Research probe is supplemented with the suggestion of creating and using the school database of teacher education and career growth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Olga Volfova Naxerova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
volfova VP.pdfPosudek vedoucího práce45,16 kBAdobe PDFView/Open
volfova O.pdfPosudek oponenta práce12,68 kBAdobe PDFView/Open
Volfova Naxerova OP.pdfPrůběh obhajoby práce49,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.